Aller au contenu

Ingmar Bergman

Pɩlɩɩna Wikipediya
Ɖajaa Ingmar Bergman

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Sʊyɛdɩ
Ɛ-tʋmɩyɛ sinema dʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Uppsala, Sʊyɛdɩ
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ 14 wiye, hasɩyaɖɛ fenaɣ, 1918
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ 30 hasɩyaɖɛ fenaɣ, 2007

Ernst Ingmar Bergman kɛ tanaŋ laɖʊ, ɛkɛ ɛyʊ weyi ɛwɩlaɣ nɔmɔŋ ɛzɩma patɩŋgɩ nɛ tanaʊ yaa amʊza laɣsɩ wɛ camɩyɛ yɔ, ɛnʊ labɩna Sʋyɛdɩ sinemaɣ naa, palʊla-ɩ Uppsala tɛtʊ taa hasɩyaɖɛ fenaɣ kɩyakʊ 14 pɩnaɣ 1918 nɛ ɛsɩ hasɩyaɖɛ fenaɣ kɩyakʊ 30 pɩnaɣ 2007 alɩwaatʊ taa kɛ Fårö lɩm hɛkʊ taa tɛtʊ natʊyʊ taa.

Ɛyʊ ɛnɛyɔ ɛmʊ kɩhɛyɩŋ sakɩyɛ, kɔzɩ kɔzɩ ɛwaba nɛ ɛmʊ Ours sika kɛ Pɛrɩlɛɛ tɛtʊ taa, ɛmʊ sika tɔɔyʊʊ pɩlɩna, ɛ-tʊmɩyɛ yɔɔ kɛ Venise tɛtʊ taa, jury liidiye nɛ tanaʊ labʊ liidiye kɛ Cannes, Oscar tɛ weewe liidiye kɩhɛyʊʊ nɖɛ kɛlɛm kɛlɛm naa tʊma ɖɩlaɖɛ kʊnʊŋ kɩfalʊ taa yɔɔ. Ɛkɛ sinema tʊma laɖʊ weyi pasɩma-ɩ nɛ palme naa palme alɩwaatʊ ndʊ palakaɣ Cannes kazandʊ wiye pɩnaɣ 1997 alɩwaatʊ taa yɔ.

Ingmar Bergman palʊla-ɩ pɩnaɣ 1918 alɩwaatʊ taa. Ɛkɛ piyaa natozo liɖe naɖɩyɛ taa pɩɣa tɩnʊʊ ŋga pɩyalʊ. Ɛ-ɖalʊ kajalaɣ tʊ kɔyɔ Dag, nɛ kɔʊ yaa ɛ-kɔɔ hɩɖɛ kɔyɔ Margareta, palʊla ɛlɛ pɩnzɩ nanza wayi. Ingmar tala pɩjatʊ kɩbandʊ yaa tanɩɩ leleŋ ɛ-pɩjatʊ taa mbʊ pʊyɔɔ yɔ ɛ-ɖalʊ nɛ e-ɖoo pɛ-hɛkʊ taa taawɛɛ leleŋ yaa padanɩɩna ɖama camɩyɛ ɛzɩ mbʊ pʊpɔzʊʊ yɔ se pɩha-wɛ ɖoŋ nɛ pɔɖɔkɩ pɩɣa yɔ.

Ingmar Bergman Smultronstallet

Ɛ-caa kaakɛ Ɛsɔ tɛ lɩm ɖʊyʊ weyi ɛñɩnaɣ kɛzɛɣa piŋ yɔ. Ɖenɖe pasɩtɔɣɔ waa sʊwaɣ yɔ peeɖe ɖɔɖɔ ɛ-halʊ nɛ ɛ-piyaa paawɛɛ ɖɔɖɔ nɛ paaha waɖɛ ɖɔɖɔ ɛyaa samaɣ tɩŋɛ mba paakɛ Krɩstʊ ɛyaa yɔ. Pɩtɩŋna pʊyɔɔ lɛ, pa-caa ɖʊ-wɛ paɣtʊ ɖɔŋ ndʊ kpem. Piyaa paɣlɩ k apsom laɣsɩ taa kɛnɛ nɛ poluzuu pa-tɩ paa ɛzɩmta. Nɩgbaŋʊʊ hɔmtʊ wɛɛ kakama yaa paa ɖoye yaa paa ɛzɩmta nɛ pʊwɛɛ sɔnzɩ tɩyɛ.

Ingmar Bergman & Sven Nykvist

Pɩtɩŋna ɛ-lɩmaɣza wena ɛzɩ ɛsɔɔlʊʊ se ɛ-nɛ ɛyaa pɛtɛyɩ ɖama lɔŋ mbʊ lɛ, ɛɖɛ Caama ɛjaɖɛ taa kɛ Thuringe tɛtʊ taa pɩnaɣ 1934 alɩwaatʊ taa. Ɛjaɖɛ nɖɩ kpɛnɖɛ lɩmaɣzɩyɛ ɛyaa kaacana ɖɩ-ñʊʊ yɔɔ. Ɛ-yaa wona-ɩ se ɛna Adolf Hitler haɖɛ lɩmaɣzɩyɛ naɖɩyɛ tɔm kɛ Weimar tɛtʊ taa. Pɩɖɩzɩɣ ɛyʊ evebu ɛnɛyɔ nɛ ɛjaɖɛ ñʊʊ tʊ tɔm ndʊ. Ɛpɩsɩ Sʋyɛdɩ ɛjaɖɛ taa nɛ Caama ɛyaa lɩmaɣza sʊ-ɩ fiŋ fiŋ pɩtɩŋna ɛ-ɖalɩ maɣmaɣ kɛ pɩtɛ ɛyʊ mbʊ lɛ, ɛpaɣzɩ-wɛ seu mbʊ pʊyɔɔ yɔ haja haja laɣsɩ yeba nɛ ɛkɔɔ ɛlɩɩ ɛyaa ɖɩkʊyɛ lona yɔɔ. Ingmar pɩsɩ nɛ ɛlɔ nɛ ese politiki tɔm ɛ-tʊma kpeekpe taa.