Aller au contenu

Adolph Hitler

Pɩlɩɩna Wikipediya
Adolph Hitler

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Otirisi
Ɛ-tʋmɩyɛ Ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Braunau am Inn, Otirisi
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Ɖomaɣ fenaɣ 20 wiye, pɩnaɣ 1889
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Pɛrɩlɛɛ, Caama
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Ɖomaɣ fenaɣ 30 wiye, pɩnaɣ 1945

Adolph HitlerOtirisi tʊ. Ɛlɛ, ɛyɔɔdʋʋ caama ñɩma kʋnʋŋ. Palʊlɩ-ɩ efemiye nɛɛlɛ (20) wiye ɖomaɣ fenaɣ taa, pɩnaɣ 1889. Palʋla-ɩ Bɩrɔnɔ Amm Ɩnn tɛtʋ taa Otirisi Hɔŋgri ɛjaɖɛ nɖɩ sɔnɔ taa payaɖɩ se Otirisi yɔ, ɖɩ-taa. Ɛsɩba ɖomaɣ fenaɣ taa kɩyakʋ niidozo (30) ñɩŋʋ wiye, pɩnaɣ 1945 ñɩŋa taa. Bɛrɩlɛɛ tɛtʋ taa ɛsɩba. Bɛrɩlɛɛ tɛtʋ kɛŋna Caama tɛtʊ sɔsɔ. Adolph Hitler ɛnʊ, ɛ-maɣmaɣ ɛkʊna ɛ-tɩ. Sɔsɔ Adolph Hitler kaakɛna Caama ɛjaɖɛ taa sɔɔja sɔsɔ. Ɛɛkɛ ɛjaɖɛ ńɖɩ ɖɩ-ñʋʋdʋ. Ɛɛkɛ politi laɖʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Ɛnʊ lɩzɩna politiki ŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ se 'Nazisme" yɔ.

Ɖoŋ tʊmɩyɛ ɖeke koŋ ɛlakaɣ e-wezuu caɣʋ tɩŋa. Ɛ-lɩmaɣza ɖeke koŋ Caama ɛjaɖɛ taa ɛyaa lakaɣna tʊmɩyɛ. Ɖoŋ ɖɔɖɔ ɛmʋna Kewiyaɣ kpelaɣ. Nɛ ɛmʊ-kɛ nɛ ɛtɛ lɛ, ɛyaa Caama ɛjaɖɛ sɩse: Naadozo Reich. Ɛkpaɣ kpelaɣ, kpaɣ pɩnaɣ 1933 ñɩŋa nɛ puwolo pɩsɩɩna pɩnaɣ 1945 ñɩŋa taa. Ɛkɛ politiki ɛyʊ mbʊʋ lɛ, ɛkɛ ŋgbɛyɛ nɖɩ payaɣ sɩse 'NSDAP' (caama tʊmlaɖaa samaɣ), yɔ ɖɩ-ñʊʋdʊ . Caama ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ Adolph Hitler ñɩnaɣ se ɛkʋ weyi ɛlɛ kɛkɛ ɖɩ-ñʋʋdʋ yɔ nɛ pʋcɔ ɛmʋ kpelaɣ nɛ ɖoŋ, ɛlɛ, pʋtɔcɔ. Ñʋʋdʋ Adolph Hitler kɛkɛ Caama ɛjaɖɛ kajalaɣ Minisi, pʋ-tɔbʋʋ se ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ tɛɛ tʋ nɛ pʋcɔ ɛmʋʋ kpelaɣ nɛ ɖoŋ. Kɔlaɣ fenaɣ kɩyakʋ niidozo wiye, pɩnaɣ 1933 ñɩŋa taa ɛɛkɛ Kajalaɣ Minisi Caama ɛjaɖɛ taa.kpɛɣlɛ. Pɩnaɣ ŋga ka-taa ɛkʋ e-kondɩnaa mba pakaɖaɣna-ɩ yɔ patɩŋa payɩ pɩtasaɣ paa kʋɖʋm. Ɖomaɣ fenaɣ taa, pɩnaɣ 1934 ñɩŋa taa ɖajaa Adolph Hitler laba ɛ-tɩ sɔnzɩ nɛ ɛpɩsɩ Caama ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ. Ñʋʋdʋ Adolph Hitler ɖiyaɣ ɛ-ɛjaɖɛ nɛ ñazʋʋ nɛ ɖoŋ. E-ɖeke ɛlɩzɩɣna ɛjaɖɛ paɣtʋ ndɩ ndɩ nɛ a-yɔɔ ɖeke ɖɔɖɔ ɛyaa ɖɔŋ. Ɛɛyɔɔdʋʋ nɛ nɔɔyʋ cosi. Ɛɛñazɩɣ nɛ nɔɔyʋ kizi labʋ mbʋ ɛtɔma se pala yɔ. Ñazʋʋ nɛ ñazʋʋ lɛ, ñʋʋdʋ Adolph Hitler ñazaa ɛpalɩ lɩm.Ɛ-kañatʋ nɛ ñʋʋdʋ nɔɔyʋ ñɩndʋ patata kaʋ. Adolph Hitler tɔm kɛ kigiluu tɔm siŋŋ samaɣ cɔlɔ. Ɛkʊwaɣ e-kondinaa yem yem ɛzɩ ɛsɔɔlʊʋ yɔ.Ɛɛsɔɔla se ɛmʋ ajɛɛ ndɩ ndɩ tɛtʋ nɛ tɩpɩsɩ ɛ-ɛjaɖɛ ñɩndʋ.

Payaɣ ñʋʋdʋ Adolph Hitler caa se Aloi Hitler nɛ e-ɖoo hɩlɛ lɛ Klara Hitler. Ɛwɛna halʊ nɛ payaɣ ɛlɛ se Eva Braum.