Hʋndʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Arm pit
Brusthaare

Hʋndʋ kɛna tɛtɛ kpɩnɛ yaa ɛyʋ yɔɔ mbʋ pɩñɔ ɛyɔɔ nɛ pɩwɛɛ mini mini yaa pɩɩpɩɩ (filiforme) yɔ. Ñɔyaɣ ñɔʋ pɩyɔɔ tɔnʋ tɛ (épiderme) nɛ kɩpaɣlɩ lɛ pʋcɔ nɛ kɩlɩna awayɩ. Pɩtɛkɛ paa tɛtɛ kpɩnɛ nɖɩ ɖɩyɔɔ kɛ ñʋndʋ yaa ñɔsɩ ñɔʋ. Ɛyʋ yɔɔ lɛ hʋndʋ ndʋ tɩñɔʋ ɛ-ñʋʋ taa yɔ payaɣ-sɩ se ñɔsɩ nɛ ndʋ tɩñɔʋ ɛ-hɩnɛ yaa e-kodiye yɔɔ yɔ tʋtʋ payaɣ se kpɛtʋ. Piyele nɛ ndʋ tɩwɛ ɛ-tamaɣ tɛɛ nɛ e-ndoma yɔɔ yɔ payaɣ-tʋtʋ se tandʋ, ɛlɛ yee pɩkɛ efebu ɛɖaɣna tandʋ ñɔʋ kɔyɔ payaɣ-tʋ se koonum (duvet). Ɛyʋ yɔɔ ñɔsɩ kɩlɩna ɖɔʋ.

Golden fleece 2 - Foto Giovanni Dall'Orto, 3 Sett 2013

Hʋndʋ ndʋ tɩwɛ ɛsɩyɛ yɔɔ yɔ ndʋ payaɣ se ɛsɩyɛ yɔɔ hʋndʋ. Ɛzɩ ɛyaa wɛʋ ndɩ ndɩ yɔ mbʋ ɖɔɖɔ hʋndʋ yaa ñɔyaɣ, tandaŋ, kpɛtʋ wɛɛ. Ɛyaa nabɛyɛ wɛɛ nɛ pa-tɩna hʋndʋ ɖeke nɛ lɛɛba lɛ patatɩɩ ñɔʋ paa ñɩɩ halɩ pɩtamna pa-ñʋntaa.