Aller au contenu

Hɔɔ lɩzɩɣ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Hɔɔ lɩzɩɣ, pɔyɔɔdʊʊ hɔɔ lɩzɩɣ tɔm lɛ, pɩkɛ nɔmɔŋ weyi ɛyʊ tɩŋʊʊ se pɩsa nɛ ɛɖɩɣ kaʊ hɔɔ palaka kpaɣ alɩwaatʊ nɖʊ abalʊ abalɩtʊ nɛ halʊ tɛ halɩtʊ pakatɩɣ ɖama nɛ pɩpɩsɩɣ yaɖɛ yɔ. Yaɖɛ maʊ wayi lɛ, ɖɩnaɣ se pɩpɩsɩ feteɖaɣ tɩyɛ nɛ pʊwayɩ lɛ, pɩpɩsɩ pɩɣa ŋñɩɩɩ. Pʊpʊ wayɩ pɩɖalʊʊ nɛ pɩɖalʊʊ lɛ, pɩpɩsɩ ɛyʊ nɛ kɩyakʊ nakʊyʊ wiye lɛ, palʊlɩ pɩɣa kɩfalaɣ nɛ paya-kɛ ɛyʊ.

Tɔmpiye nɖɩ ɖɩtanɩ kpɩna wena alʊlʊʊ kʊlʊlʊʊ mbʊ pɩtɛma kɛʊ kpɩnɛ yɔ, ɛzɩ ɛyʊ, heu, haɣ yaa pɩyaʊ mbʊ yʊ. Pʊtɔbʊʊ se papɩzɩɣ pakʊ feteɖaɣ ŋga nɛ palɩzɩ-kɛ kpaagba. Ɛyʊ tɛ lɛ, pɩtɛ nɔmɔŋ ɛnʊ ɛɖɔɔ. Payaɣ hɔɔ lɩwa pɩkɛ ɛyʊ maɣmaɣ ɖʊna nesi se kalɩɩ halʊ taa.

Piyele pɩkɛ ɖɔkɔtɔ naa tɛ yɔ pɩpɩzɩɣ pɩkɛ hɔɔ ŋga peyeba-kɛ yɔ kalʊlʊʊ lakɩ kaɖɛ piŋ pɩtɩŋna halʊ alaafɩya hɔɔlʊʊ yɔɔ yaa feteɖaɣ ŋga caʊ fɛyɩ ɖeu yaa kʊdɔŋ mɛfɛyɩ kɔyɛ hayʊ nakʊyʊ tɛma-kɛ kpaʊ lɛ, pɩkɛ kɩjɛyɩɣ ɖɔkɔtɔ se ɛlɩzɩ-kɛ. Yee palɩzɩɣ nakɛyɛ nɛ pɩtɛkɛ ɖɔkɔtɔ paɣtʊ yɔɔ kɔyɔ ɛlɛ pɩkɛ paɣtʊ natʊyʊ yɔɔ kɔyɔ pɔtɔŋ pɔ-sɔɔlɩm taa lɩmaɣzɩyɛ hɔɔ lɩzɩɣ.

Piyele hɔɔ nakayɛ ɛlɩwa nɛ paɣtʊ ndʊ ɖɩyɔɔda pʊ-tɔm yɔ pɩtɛkɛ pɩtaa natʊyʊ yɔɔ kɔyɔ pɔtɔŋ se mɛɛsaɣ tɛɛ hɔɔ lɩzɩɣ. Piyele payaɣ se pɩmaba ɛtɩnaɣ yɔɔ lɛ, pɩkɛ tɩlasɩ nasɩyɛ talɩnaɣ pɩtɛ halʊ ɛnʊ, pʊtɔma kʊdɔŋ nakʊyʊ yaa kɩkpɛdɛsaɣ pɩlɩna halʊ tɛ Ɛsɔ tʊ cɔlɔ pʊtɔbʊʊ e-fenaɣ labʊ sɩŋa tuda. Pɩcɛzɩ tɔm naa mba pɔyɔɔ kɔyɔ ɖɩtɔŋ ɛlʊlɩ kɩtatalɩɣ fenasɩ lʊbɛ taa lʊlʊʊ.