Aller au contenu

Heu

Pɩlɩɩna Wikipediya
Heu (Afrika Hadɛ Kiŋ)

Heu kɛ ɖɩɣa kpɩnɛ ŋɖɩ ɖɩtɔkɩ ñɩtʊ yɔ. Heu pɩlɩʊ taa mba payaɣ se kaprɩnɛ waa. Palɩna pɩlɩʊ sɔsɔʊ ŋgʊ kɩ-taa yɔ, kʊkʊ payaɣ se povidɛ waa pɩlɩʊ. Heŋ sʊʋ kpoŋ tɛɛ. Yolim taa lɛ, paɖɩɩɣ-ɩ hula taa se ɛɛtaatɔɔ tɔɔnasɩ nɛ lʊŋgʋyɛ lɛ pɛhɛɖɩ-ɩ nɛ peyele mbʊ yɔ, pa-ñɩtʊ fɛyɩ, tɩwɩlaa, pʊ-yɔɔ peyeki-i se ɛñɩnɩ ɛ-maɣmaɣ mbʊ ɛtɔɔ-yɔ. Heu pʊwa payaɣ se heɣa. Halɩñɩŋa payaɣ se hɩyaɣ nɛ abalɩñɩŋa lɛ ɛyaʊ. Heu wɛ kajalaɣ kpɩna wena ɛyaa lɛɣ pazʋʋ ɖɔʊ yɔ a-taa. Pasama heu nɛ ɛ-tɛ hɩlɩm mbʊ pʊwazɩɣ nɛ palakɩna waagaasɩ yɔ pʋ-yɔɔ.

Heu (Lleyn)

Pɔtɔkɩ heu nandʊ, ɛ-tɔnʋʋ wazɩɣ ɖɔɖɔ pɩdɩɩfɛyɩnɛ. Ɛ-hʊndʊ wazɩɣ sakɩyɛ. Palʋʋ-tʋ nɛ nima. Ɛ-ñɩhɩŋ wɛ wazaɣ ɖɔɖɔ. Ɛnʋʋ pamakɩna kpaŋkoŋ. Ɛ-gbɛm wazɩɣ ɖɔɖɔ. Ndʋʋ pasandɩɣna kɔndɔnaa nɩŋgdanzɩ tɛɛ. Heu kɛ kpɩnɛ nɖɩ ɖɩtɛma tɔɔʊ kɔyɔ, ɖɩcakɩ se ɖɩhɛzɩɣ lɛ, ɖɩpɩzɩɣ ɖihoo mbʋ ɖɩtɔwaa yɔ ɖɩkpazɩ ɖɩ-nɔɔ taa nɛ ɖɩpazɩ tɔɔʊ. Pʋ-tɔbʋʋ se ɖiliki ñɩtʋ sakɩyɛ alɩwaatʋ ndʋ ɖihikiɣ-tʋ yɔ. Ɖɩɩhɛzɩɣ lɛ, ɖihoo-tʋ nɛ ɖɩpazɩ tɔɔʋ. Heu kɛ ɖɩɣa kpɩnɛ, ɛyʋ takpa heu nɛ lakʋ taa nɛ ɛkɔna ɛɖɔɔ ɖɩɣa. Heu wɛna naŋgbanzɩ naanza nɛ paa naŋgbaŋgaɣ ŋga lɛ, kɛwɛɛna aca naalɛ. Heŋ cɩkpaŋ payaɣ se aca. Aca ana a-yɔɔ ɛfɛyɩɣ nɛ ɛɖɔŋ. Heŋ ɖɔɖɛ wɛ wazaɣ siŋŋ ɛzakuliye nɔmʊʋ taa. Pɔɖɔʋ heŋ paa ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa. Ajɛya wena a-taa pakɩlɩɣ heŋ ɖɔʋ yɔ, anaa yɔ: Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ, Ositraalii, Patagonɩ, Seelandɩ Kɩfalʋʋ. Heu kɛ kpɩnɛ kajalaɣ ñɩnɖɛ nɖɩ ɖɩsɩɣna haɖaʊ hɔɔlʋʊ taa yɔ. Heu wɛ wazaɣ sɩŋŋ ɛyʊ wezuu caɣʊ taa. Heu pɩndʋ kɛ huɖe siŋŋ haɖaʊ hɔɔlʋʋ taa. Ɛsɔ sɛtʋ kpaamɩŋ taa ɖɔɖɔ heu wɛna wazaɣ pɩdɩɩfɛyɩ, kɔkɔ kɔzɩ malɩŋ cɔlɔ, mbʋ yɔ, hɩyaʋ Ɛsɔ wɩlɩ ɖɔ-cɔzɔ Abriham nɛ ɛlɛ kpaɣ nɛ ɛlaa-ɩ kɩlaʋ.

Heŋ (Cologne, Caama ɛjaɖɛ taa)