Heu

Pɩlɩɩna Wikipediya

Heu kɛ ɖɩɣa kpɩnɛ ŋɖɩ ɖɩtɔkɩ ñɩtʊ yɔ. Heu pɩlʊ taa mba payaɣ se caprɩnɛ waa. lɩna pɩlʊ sɔsɔʊ ŋgʊ kɩ-taa yɔ kʊkʊ payaɣ se bovidɛ waa pɩlʊ. Heŋ sʊ kpoŋ tɛɛ. Yolim taa paɖɩɩ hula taa se ɛɛtaa-tɔɔ tɔnasɩ, nɛ lʊŋgɩyɛ lɛ pehɛɖɩɩ nɛ peyele mbʊ yɔ pañɩtʊ fɛyɩ, tɩwɩlaa, pʊyɔ peyeki wɛ se pañɩnɩ pamamaa mbʊ pɔtɔɔ-yɔ. Heu pʊwa payaɣ se heɣa. Halɩñɩŋa payaɣ se hɩyaɣ nɛ abalɩñɩŋa lɛ ɛyaʊ. Heu wɛ kɔnaa kpɩnaa wena ɛyaa lɛ pazu ɖɔʊ yɔ ataɣ. Pazamayɩ nɛ ɛ-tɛ hɩlɩm mbʊ pʊwazu nɛ palakɩna waagaasɩ yɔ.

Heu (Lleyn)

Pɔtɔkɩ ɛ-nandʊ, ɛ-tɔnʊʊ wazɩ nɛ palakɩ tɔnɛ. Ɛ-hʊndʊ wazʊ nɛ palʊ nimee, ɛ-ñɩhɩŋ pakpakʊ nɛ pamakɩna kpaŋkoŋ. Ɛgbɛm palʊ nɛ paɖʊ kɔŋdɔnaa nɩŋgdaŋsɩ tɛ. Heu kɛ kpɩnɛ ŋɖɩ ɖɩtɛma tɔɔʊ kɔyɔ, ɖɩ-cakɩ se ɖɩhɛzʊ lɛ, ɖɩ-pɩzʊ ɖɩɖanɩ-lɩzɩ nɛ ɖɩpazɩ tɔɔʊ ɖɔɖɔ yɔ. Ɖɩpɩzɩɣ ɖɩtɔ sɩse, ɖoo nɛ pʊkɔ pɩtalɩna sɔnɔ mbʊ yɔ, heu kɛ sɩŋŋ ta ɖɩɣa kpɩnɛ. Heŋ wɛna niwee naalɛ nɛ pɔɖɔŋa nɛ ayɔ nɛ cɩkpaŋ weyi pɛfɛyʊ na yɔ. Heŋ pɩlʊ taa mba ɖɔɖɔ yɔ mouflon. Heŋ ɖɔɖɛ wɛ waza sɩŋŋ kɛ ɛzakuliye nɔmʊŋ taa, nɛ pɔɖɔ-ɩ ɖɔɖɔ paɣ ɛjaɖɛ ŋɖɩ lɛ ɖɩtaɣ. Ajɛɛ wena ataɣ pɔ-ɖɔʊ heŋ sɩŋŋ yɔ a-naɣyɔ: Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ, Ositraalii, Patagonɩ, Seelandɩ Kɩfalʋʋ. Heu kɛ kɔna kpɩnɛ nɖɩ ɖɩsɩɣna haɖaʊ hɔlʊ taa yɔ, heu kɛ pʊyʊ sɩŋŋ ɛyʊ fezu caɣʊ taa. Heu pɩndu kɛ huɖe haɖʊ tɔna tɛɛ, pʊyɔ pɛkɛ yʊ heu nɛ paɖʊɣɩ haɖaʊ taa. Heu wɛna waza ɖɔɖɔ ɛsɔ nɩmaʊ taa. Laʊ heu kɛ malɩŋ kɛ Aid el-Kebir tɛ kazandʊ labʊ.

Heŋ (Cologne, Caama ɛjaɖɛ taa)