Gustav Mahler

Pɩlɩɩna Wikipediya
Gustav Mahler 1909 3

Gustav Mahler kɛ Otirisi tʋ. Ɛkɛ abalʋ. Palʋla-ɩ lone yaa egeetiye nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Kaliště yɔ ɖɩ-taa kɛ Otirisi tɛ Ampiiri taa. Sɔnɔ afema anɛɛ yɔ a-taa lɛ, Otirisi tɛ Ampiiri kʋnɛ yɔ, kɩ-pɩsa samaɣ lɩzʋʋ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size cɛkɩ yaa cekosilovaki ɛjaɖɛ yɔ.

Ɛlʋlʋkʋ efemiye yaa kɩyakʋ kɛlɛ lʋbɛ (7) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ hasɩyaɖɛ fenaɣ taa kɛ pɩnaɣ 1860 taa kɛ Kaliště egeetiye taa kɛ Otirisi ɛjaɖɛ taa. Ɛsɩba Otirisi ɛjaɖɛ taa peeɖɛ kɛ tɛtʋ sʋsɔtʋ ndʋ payaɣ tʋ size Fɩyɛɛnɩ yɔ tɩ-taa kɛ efemiye hiu nɛ nutozo n̄ɩŋgʋ wiye kɛ agoza fenaɣ taa kɛ pɩnaɣ 1911 taa.

Ɖajaa sʋsɔ Gustav Mahler ɛnɛ, ɛkɛ wendu lɩzɩyʋ nɛ soo luɖu sʋsɔ nɔyʋ siŋŋ. Pɩtɛkɛ piɖeke, ɛkɛ ɖɔɖɔ soo tɩnaa yaa mʋtʋnaa ɖɩjaɣyɛ taa n̄ʋʋdʋ sʋsɔ nɔɔyʋ nɛ piyaanoo maɖʋ sʋsɔ kɛ Otirisi ɛjaɖɛ taa. Ɛzɩma ɛnʋ sɩzɩ, patɩlayɩ lɔŋ nɛ poliŋ taa ɖɔɖɔ size ɛkɛ soo tɩna yaa mʋtʋnaa ɖɩjaɣyɛ taa n̄ʋʋdʋ nɔɔyʋ mbɩ yɔ lɛ, ɛ-hɩɖɛ caɣ halɩ nɛ sɔnɔ pɩtamsɩna ɛ-tʋma kpeekpe.

Mbʋ yebina nɛ, ɛzɩma ɛnʋ sɩzɩ ɛkɛ mʋsɩ laɖʋ sʋsɔ siŋŋ yɔ lɛ, nɛ pɩtasɩna ɛzɩma ɛtɛ minzikii wɛna kiɖe camɩyɛ yɔ lɛ, ɛwɛna kamaɣ yaa tɛyɩtʋ natʋyʋ. Tɛyɩtʋ ndʋ tɩnaɣ kaɣla kɛ hɛkʋ nɛ hɛkʋ kpaɣ kpaɣ kpaɖʋ alɩwaatʋ hiu nɛ nakʋ (19) taa nɛ wɛɛ kɩfaɖɛ alɩwaatʋ.

Ɛkɛ weŋgalɩyʋ weyi ɛwɛna kaɣlɩtʋ ndɩ ndɩ tam hiu mbɩ yɔɔ yɔ ɛ-nɔɔ leleŋ nɩʋʋ taa yɔ. Ɛlɛ pʋwɛ size ɖɩtɩlɩ se ɛ-mʋsɩ labʋ taatɛ. Ɛ-hɔʋʋ kaakɛ Yuda mba hɔʋʋ yaa Isrɛɛlɩ mba n̄ɩŋgʋ kɛ Kaliště haɖa taa kɛ egeetiye nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Bohême ɖɩ-taa. Ɛ-caana kɛlɛ Marie e-ɖoo nɛ Bernhard Mahler ɛ-caa.

"Adagietto", 4th movement from Symphony #5

Pɩhayɩ size ɛpazɩ wendu lɩzɩyʋ nɛ soo lubu lɔŋ. Pɩnaɣ 1875 taa kɛ ehiwaa nɛ ewolo sukuli kɩtɛzʋʋ ŋgʋ paya-kʋ size Fɩyɛɛnɩ yɔ kɩ-taa. Kɩ-taa peeɖe ɛkpɛlɛka piyano mabʋ ɛ-na ɖajaa sʋsɔ Julius Epstein nɛ pazʋwa Hans Rott tɛ kuduyuu tɛɛ kɛ pa-naalɛ. Ɛ-nʋmɔʋʋ kawɛna ndɩ kʋ nɛ ɛ-ɖalaɣ mba pa-caa kaakɛ Anton Bruckner piya yɔ pa-nʋmɔʋʋ kɛ sukuli kɩtɛzʋʋ Fɩyɛɛnɩ ŋgʋ kɩ-taa.