Gustav Mahler

Pɩlɩɩna Wikipediya
Gustav Mahler

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Bohemia, Czech Republic
Ɛ-tʋmɩyɛ soo maɖʋ sɔɔ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Kalischt, Bohemia, Czech Republic
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ 7 Hasɩyaɖɛ fenaɣ 1860
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Fɩyɛɛnɩ, (Otirisi)
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ 18 Agoza fenaɣ 1911
Gustav Mahler 1909 3

Gustav Mahler kɛ Otirisi tʋ. Palʋla-ɩ Kaliště tɛtʋ taa Otirisi ɛjaɖɛ taa peeɖe. Otirisi kewiisi kpɛndʋ ɛjaɖɛ pɩsɩ sɔnɔdaat Cɛkɛsolovaki ɛjaɖɛ.

Palʋla-ɩ kɩyakʋ lʋbɛ (7) n̄ɩŋgʋ wiye, hasɩyaɖɛ fenaɣ taa, pɩnaɣ 1860 ɩŋga taa. Ɛsɩba Otirisi ɛjaɖɛ taa peeɖe Fɩyɛɛnɩ tɛtʋ taa. Ɛsɩba agoza fenaɣ kɩyakʋ hiu nɛ lutozo (18) ñɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1911 taa.

Ɖajaa Gustav Mahler ɛnɛ, ɛkɛ wendu lɩzɩyʋ nɛ soo luɖu sʋsɔ nɔɔyʋ siŋŋ. Pɩtɛkɛ piɖeke, ɛkɛ ɖɔɖɔ soo tɩnaa ɖɩjaɣyɛ taa n̄ʋʋdʋ nɔɔyʋ nɛ piyaanoo maɖʋ Otirisi ɛjaɖɛ taa.

Ɛ-hɔʋʋ kaakɛ Yuda mba hɔʋ yaa Isrɛɛlɩ mba n̄ɩŋgʋ kɛ Kaliště haɖaa taa. Ɛkɛ Bohême cejewiye taa tʋ. Payaɣ ɛ-caa se kɛlɛ Bernhard Mahler nɛ payaa e-ɖoo se Marie.

"Adagietto", 4th movement from Symphony #5