Gard tɛ kondoloko

Pɩlɩɩna Wikipediya
Gard Kondoloko (Pont du Gard)

Gard tɛ Kondoloko kɛna kondoloko aqueduc Roma mba hɔɔlʋʋ lone taa n̄ɩŋgʋ ŋgʋ kɩwɛna lona naadozo yɔ. Gard tɛ Kondoloko kʋnɛ, kʋwɛna Pont-du-Gard kɛ ajɛɛ anɛ Uzès nɛ Nîmes pɛ-hɛkʋʋ taa. Ki-lone nɖɩ Fransɩɩ hɔɔlʋʋ taa kɛ Gard.

Kondoloko kʋnɛ kɩ-ɖɛzʋʋ calaʋ kɛ Garbon yaa Gard. Paa pɩla ɛzɩma yɔɔ yɔ, pama-kʋ kɔɔnɔɔ hɛkʋ nɛ hɛkʋ hɔɔlʋʋ kpaɖʋ taa kɛnɛ nɛ. Kondoloko ŋgʋ, peyeba kʋ labɩnaʋ yaa peyeba kʋyɔ ɖɔm pɩgbaʋʋ nɛ kpaɖʋ loɖo (6) n̄ɩŋgʋ paɣzɩtʋ alɩwaatʋ taa yɔ.

Gard Kondoloko (Pont du Gard)

Hɛkʋ nɛ hɛkʋ tɛ wɛɛ alɩwaatʋ taa lɛ, poɖe kɩ-tɩnɩyɛ naalɛ nɖɛ taa kɔʋʋ yebina nɛ kondoloko kʋnɛ, kiyele kɩkɛ yaa pakpaɣ-kʋ nɛ pɛtɛzɩ pɩsɩʋ lɔɔɖa saɣʋ nʋmɔʋ sʋsɔʋ n̄ɩŋgʋ. Gard tɛ Kondoloko kʋnɛ, kɩ-matʋ sʋsɔtʋ kɩbandʋ tʋnɛ, ndʋ yekaɣna kpeɖem ɖɔɖɔ nɛ pɩhɔŋ ɛyaa nɛ kɩ-yɔ kɩ-yɔ kiŋ.

Ɛsɩyɛ egbena tɩna wokaɣ kɩnaʋ ɖoŋ ɖoŋ pɩŋŋ. Samaɣ sakɩyɛ lɩmazaɣ wokaa na kɩyɔ siŋŋ, kɛ pɩgbaʋ nɛ kpaɖʋ hiu nɛ loɖo (16) taa mbɩ yɔ. Pɩ-tɩŋgana pɩyɔ nɛ ki-hikuu kʋjɔŋ ndɩ ndɩ, nɛ pɩsɩɣna ɖoŋ ɖoŋ nɛ pɔn̄ɔzʋna-kʋ. Kɩ-n̄ɔɔzʋtʋ ndʋ tiyekina nɛ kɩwɛʋ camɩyɛ mbʋ cɩŋgɩlɩm, kiɖetu ɖaɣnɩ wɛʋ cɔnɔʋ pɩŋŋ.

Gard Kondoloko (Pont du Gard)

Nʋmɔʋ sʋsɔʋ yɔɔ lɔɔɖa saya kondoloko nakʋyʋ kpɩtɩnɛ-yɩ pɩnaɣ 1743 pɩkɔ pɩsɩna pɩnaɣ 1747 taa. Roma ɛjaɖɛ taa lɛ, ŋgʋ kaakɛna kondoloko ŋgʋ kɩkɩla kʋyʋʋ kpeɖem yɔ. Ŋgʋ pakɩlaɣ sɩm kʋkʋyʋmɩŋ yaa ɖalakɩŋ hɔɔlʋʋ taa kɛ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa kɛ Roma mba tɛ peɖe.

Gard tɛ Kondoloko ŋgʋ kɩwɛ mbɩ yɔ, yee pewila cee wayɩ tɔm tɔzʋʋ kpom taa kɔyɔ, pana kʋ-tɔm ɖɔɖɔ. Pɛkpɛnda na-kʋ nɛ pakalɩ caanaʋ wondu kpeɣkpe taa. Nɛ pama kondoloko ŋgʋ kɩ-hɩɖɛ kɛ ɛjɛɛ n̄ɩm tɔsʋ cɛŋga UNESCO ŋgbɛyɛ yɔ kɛ saŋayɩŋ fenaɣ alɩwaatʋ taa kɛ pɩnaɣ 1985 taa.