Aller au contenu

Frank Wright

Pɩlɩɩna Wikipediya
Frank Lloyd Wright kɩlɛmʋʋ pɩnaɣ 1926 taa

Palʊla Frank Lloyd Wright kɛ mɩsɩkʊm fenaɣ litoozo wiye pɩnaɣ 1867 kɛ Ricilandɩ taa, Amerika tɛtʊ taa. Ɛsɩba ɖomaɣ fenaɣ kɩyakʊ nakʊ pɩnaɣ 1959 kɛ Foniksɩ tɛtʊ taa, Ariizonaa egeetiye taa ɛɛwɛna pɩnzɩ 91. Ɛɛwɛna halaa naatozo: Catherine Tobin (1889–1922) Maude Noel (1923–1927) nɛ Olga Lazovich Milanoff. E-piya mba pasɩma yɔ pɛwɛ naalɛ: Lloyd Wright nɛ John Lloyd Wright.

Fallingwater, West Orange, 1937

Frank Lloyd Wright lɩza tambasɩ ɛzɩ mɩnɩŋ nɩnza (400) yɔ nɛ palabɩna sɩtɩŋga tʊmɩyɛ. A-taa kɔyɔ: keɖewa ɖɩcasɩyɛ ɖeɖe, tʊma sɔsɔna ɖɩkpɛndɩyɛ, tilima ɖɩsʊyɛ maʊ, agɔma ɖɩsɩ, cɔɔcɩnaa kuduyiŋ maʊ, ɖɩcazɩyɛ lona. Mbʊ pɩkɩla ɛ-hɩɖɛ kpazʊʊ ɛsɔtaa yɔ, mbʊ lɛ ɖɩsɩ nzɩ ɛlɩza lɩmaza nɛ pama-sɩ maʊ nabʊyʊ nɛ pɩwɛɛ ɖeu yɔ.

Kuduyiŋ maʊ kpalaahusi lʊʊ tɔm taa lɛ, ɛ-wayɩ fɛyɩ. Mbʊ yebina pɩnaɣ 1991 taa, Amerika keteŋga taa kpalahasi lʊya ŋgbɛyɛ ha-ɩ nimiye nɛ palɩçzɩ-ɩ se ɛnʊ kɛŋna kacalaɣ-tʊ pe-keteŋga taa kpaɣ ɖooo caanaʊ nɛ pɩsɩɩna mbʊ. Payaɣ ɛ-caa se William Carey Wright (1825-1904) nɛ e-ɖoo kɔyɔ Anna Lloyd Jones (1839-1923). Ɛ-hɩɖɛ kaakɛ Frank Lincoln Wright. Ɛ-ñɩma ya-ɖama ɛlɛ, pɩnaɣ 1885 ɛlɛɣzɩ ɛ-hɩɖɛ Lincoln nɛ Lloyd se ɛɖʊna e-ɖoo kɛ hɩɖɛ.