Aller au contenu

Fernand de Magellan

Pɩlɩɩna Wikipediya
Fernand de Magellan

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Pɔritigaalɩ
Ɛ-tʋmɩyɛ Woɖu
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Sabrosa, Trás-os-Montes e Alto Douro, Pɔritigaalɩ
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Lɛlaɣ fenaɣ 3 wiye, pɩnaɣ 1480
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Lapu-Lapu City, Filipini
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Ɖomaɣ fenaɣ 27 wiye, pɩnaɣ 1521
Ɖajaa Fernand de Magellan

Ɖajaa Fernand de Magellan kɛ Pɔrɩtɩgalɩ tʋ. Palʋla-ɩ Pɔrɩtɩgalɩ nɛ hayi kiŋ hɔɔlʋʋ taa. Palʋla-ɩ pɩnaɣ 1480 ñɩŋga taa.

Ɛsɩba Filipini ɛjaɖɛ taa ɖomaɣ fenaɣ kɩyakʋ nɛɛlɛ nɛ lʋbɛ (27) n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1521 n̄ɩŋga taa.

Ɖajaa Fernand de Magellan cɔ tɛtʋ kpeekpe ɛta. Mɛlɛ taa ɛcaɣa nɛ ɛcɔɔ-tʋ nɛ ɛta.

Salaŋ fenaɣ, pɩnaɣ 1522 n̄ɩŋga taa ɛtɛma tɛtʋ cɔʋ nɛ ɛta. Ɖajaa Fernand de Magella kpaɣ pɩnzɩ naadozo mpilim nɛ ɛcɔɔna tɛtʋ.

Ɖajaa Juan Sebastián Elcano cɔŋna Ɖajaa Fernand de Magellan nʋmɔʋ ɖɔm tɩŋa yɔɔ. Ɖajaa Fernand de Magellan kʋyɩ ɛ-ɛjaɖɛ taa lɛ, ɛpaɣzɩna wɩsɩ ɖɩlɩyɛ yɔɔlʋʋ taa nɛ ɛkɔɔ ɛtɛmna wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ hɔɔlʋʋ taa.