Fally Ipupa

Pɩlɩɩna Wikipediya
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
Fally Ipupa en 2014

Palʊla Fally Ipupa kɛ saŋgayɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 14 wiye pɩnaɣ 1977Kinsasa tɛtʊ taa, Koŋgo ɛjaɖɛ taa. Ɛ-hɩɖɛ maɣmaɣ kɛlɛ se Fally Ipupa Nsimba. Ɛkɛna hendu teyu, payʊ, hendu luɖu nɛ hendu teya lala maɣzɩyʊ. Haba yɔɔ kɛ etewaɣ hendu nɛ ɛnɛ ɛ-taabala pabaɣ pʊkɔɔ pɩsɩoɩna evemiye nɖɩ hendu teyu sɔsɔ weyi payaɣ-ɩ se Koffi Olomidé na-ɩ yɔ nɛ ɛya ɛ-ñʊʊ yɔ.

Ɛna-ɩ mbʊ lɛ ɛkpaɣ-ɩ nɛ ɛsʊzɩ-ɩ ɛ-ŋgbɛyɩ taa nɛ ɛna-ɩ palɩzɩ kɩlɛmɩŋ tatasɩ kanahaŋ ɛzɩ looɖo yɔ. Pɩnaɣ 2006 kɛ ɛwoba ɛna Obouo nɛ ɛlɛ sɩna-ɩ nɛ palizɩ ɛkacalaɣ kɩlɛmʊ tataɣ ŋga payaɣ se Droit Chemin yɔ, pʊtɔbʊʊ se Nʊmɔʊ kʊtʊzʊʊ. Pɩnaɣ 2014 taa kɛ ɛlɩzahendu teu kɩlɛmɩŋ kanahaʊ nakʊyʊ nɛ ɛyaa-kʊ se Original. Ɛlɩza-kɛ agoza fenaɣ kɩyakʊ 5 wiye pɩnaɣ 2014.

Prestation de Fally 3

Pʊcɔ nɛ ɛlɩzɩɣ-sɩ lɛ, ɛɛlɩza nabɛyɩ nasɩyɛ nɛ sɩ-taa kɔyɔ: World, Chaise électrique, Sexy DanceSweet Life. Ɛ-tɛ kɩlɛmɩŋ kanahaŋ tataɣ kagbaanzɩ ŋgalɩ kamɩŋ fenaɣ kɩyakʊ naalɛ ŋgʊ wiye pɩnaɣ 2018. Pɩnaɣ kʊɖʊmaɣ ŋga ka-taa aseɣɖe ŋgbɛyɛ cɔnaa pɩŋŋŋ lɛ, yee pañɩnɩɣ hendu teya kɩpama mba pañamsa Afrika keteŋga kɔyɔ, Fally Ipupa wɛ hendu teya nɩɩnʊwa taa.