Aller au contenu

El Niño

Pɩlɩɩna Wikipediya
ENSO - El Niño
El Nino regional impacts

Ɛwadɩyɛ lɩm hoɖe naɖɛyɛ wɛɛ nɛ payaɣ-ɖɩ ɖooo lɔŋ se El Niño. Ɛwadɩyɛ lɩm hoɖe nɖɩ ɖɩwɛ PeruuEkuwatɛrɩ pɛ-tɛtʋ taa. Ɛwadɩyɛ lɩm hoɖe nɖɩ ɖɩwɛ hakuu. Ɖɩpaɣzɩɣ kpem lɛ, kpakpasɩ kpaʋ yaa piyiŋ lɔʋ sɩɣ tɩnaɣ.

Sɔnɔdaa lɛ, ɛwadɩyɛ lɩm hoɖe nɖɩ ɖɩpɩsɩ keveŋka nakɛyɛ ŋga kɛwɛna ndɩ kpem yɔ. Keweŋka ŋga kɛwɛ ndɩ nɛ kewensi lɛɛsɩ. Keweŋka ŋga, ke-feveku soŋaa pɩkɩlɩ kewensi lɛɛsɩ fevekiŋ. Lɩm keveŋga ŋga, panɩɣ ka-taŋ Pasifiki lɩŋamʋʋ hadɛ kiŋ taa.

Lɩm keveŋga ŋga kɛwɛ mbʋ nɛ pɩɖɛɛna Peruu tɛtʋ nɛ hadɛ kiŋ hɔɔlʋʋ taa. Lɩm keveŋga ŋga, katamsɩna ɛsɔkaɣ tɛ kpaɣ Pasifiki wɩsɩ ɖɩlɩyɛ hɔɔlʋʋ taa nɛ puwolo Pasifiki wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ hɔɔlʋʋ taa. Paya pɩ-tamsɩnaʋ mbʋ se wɩsɩ ɖɩlɩyɛ aviɣda.