Dalai Lama

Pɩlɩɩna Wikipediya
Tenzin Gyatso 02

Samaɣ piyaa yaa lʋlʋkʋ taa ɛyaa nabayɩ payaɣ size Dalaï Lama waa. Lʋlʋkʋ taa ɛyaa yaa samaɣ piya kanɛ, pɛ-ɛjaɖɛ payaɣ size Tibet ɛjaɖɛ. Pʋtɔbʋʋ size, samaɣ piyaa yaa ɛyaa canɖaʋ. Samaɣ piya ɛyaa canɖaʋ kʋnɛ kɩlɩna Tibet ɛjaɖɛ taa.

Dalai Lama lʋlʋkʋ taa ɛyaa panɛ, mba, pakɩlɩna wɛʋ feveɖe kɛ lʋlʋkʋ kɩlɩŋ lɩʋ yaa tomnasɩ tasʋʋ kpaɣʋʋ kɛ Tibet ɛjaɖɛ taa kɛ puuda Ɛsɔ tɔm tisiuu nʋmɔʋ taa. Tibet ɛjaɖɛ ɖɩnɛ, ɖɩ-caanaʋ tɔm taa lɛ, ɖɩ-taa pana kɩlɩŋ lɩʋ kɛ hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa.

Amazed. The Dalai Lama at Vancouver. With a badge

Ɛ-cɔlɔ mba pɔcɔyɩ kpɛɛɛ nɛ pata yɔ yaa ɛ-tabalaa sɩma mbʋ yaa tɩla mbʋ size pɩkɛna lalaa kʋn̄ɔmɩŋ naʋʋ yaa pʋtɔdɩyɛ nayaa kɩlɩŋ lɩʋ. Fransɩ mba kʋnʋŋ taa lɛ, pama size bodhisattva de la compassion. Samaɣ canɖaʋ yaa lʋʋkʋ taa ɛyaa dalaï-lama kanɛ, kaawɛna ɖoŋ sɔsɔŋ siŋŋ kɛ kalɩzasɩ tɩlɩʋ hɔɔlʋʋ taa.

Pɩnaɣ 1952 n̄ɩŋga taa lɛ, dalaï-lama samaɣ piya yaa lʋlʋkʋ hɔɔlʋʋ taa hiu nɛ naanza (14) tʋ n̄ɩnʋ kpaɣ lɩmaɣza size ɛlɩzɩ ŋgbɛ naɖɛ nɛ payaɣ-ɖɩ size samaɣ yɔɔ waɖɛ lɩmaɣza yɔɔ kandɛyʋ yaa samaɣ lɩmaɣza mʋnaʋ. Pɩtaa peeɖe palɩza ŋgbɛ naɖɩyɛ nɛ payaɣ-ɖɩ size ŋgbɛ cikpeɖe. Ŋgbɛ ŋɖɩ, nɖɩ cɔngana matʋ cɔlʋʋ camɩyɛ tʋma kpeekpe yɔ.

The Dalai Lama (14675514895)

Tibet ɛjaɖɛ taa mba payaɣ size tɩɩbɛtɛ (tibétain) waa. Ɛjaɖɛ nɖɩ, ɖɩ-tɛtʋ taa evebiya yaa mɛwɛ ɖoŋ se mala tʋmɩyɛ waa paaza pɛ-ɛjaɖɛ yebi nɛ akpaɖɩyɛ ɖoo pɩnaɣ 1959 n̄ɩŋga taa mbɩ yɔ. Ɖɩcɔna kɔyɔ, ɖɩna size Tibet ɛjaɖɛ tɛ evebiɖe piya yaa evebiyaa mba pɛtɛma seu pɛ-ɛjaɖɛ yɔ, patala ɛzɩ kudokiŋ mɩnʋ (100 000) yɔ mbɩ yɔ.

Pesewa nɛ patɩŋgɩ Dalaï Lama lʋlʋkʋ nimaɣ. Pɩɩkɛ alɩwayʋʋ ŋgʋ kɩ-taa dalaï-lama canɖɑʋ kaasewa mbʋ yɔ paaɖɔɔna-kʋ nɛ kɩ-caŋ kɩɖɛ nɛ kiwolo kʋɖʋ hʋyʋʋ Ɛɛndɩ ɛjaɖɛ. Peeɖe dalaï-lama canɖaʋ tɛ sɔsɔ lɩza pe-kewiyaɣ nɛ pacaɣ lone nɖɩ ɖɩ-taa.