Aller au contenu

Dalai Lama

Pɩlɩɩna Wikipediya
Dalai Lama

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ McLeod Ganj, Kangra district, Himachal Pradesh, Ɛɛndɩ
Ɛ-tʋmɩyɛ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Tibɛtii
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ c. 1935
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ
Tenzin Gyatso 02

Tiibeti ɛjaɖɛ taa samaɣ nakɛyɛ payaɣ se Dalai Lama ñɩma. Samaɣ ŋga ka-ñʋʋdʋ payaɣ se Dalai Lama. Ɛnʋ lɩzɩna Ɛsɔ sɛtʋ ŋgbɛyɛ naɖɩyɛ nɛ payaɣ-ɖɩ se 'Puudizim'. Payaʋ kabɩyɛ taa se kɩlɩʋ lɩʋ yɔ, Dalai Lama liɖe taa ñɩma kɩlɩna pʋ-yɔɔ tisuu.

Dalai Lama lʋlʋkʋ taa ɛyaa panɛ, mba, pakɩlɩna wɛʋ feveɖe kɛ lʋlʋkʋ kɩlɩŋ lɩʋ yaa tomnasɩ tasʋʋ kpaɣʋ kɛ Tibet ɛjaɖɛ taa kɛ Puuda Ɛsɔ tɔm tisiuu nʋmɔʋ taa. Tibet ɛjaɖɛ ɖɩnɛ, ɖɩ-caanaʋ tɔm taa lɛ, ɖɩ-taa pana kɩlɩŋ lɩʋ kɛ hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa.

Amazed. The Dalai Lama at Vancouver. With a badge

Ɛ-cɔlɔ ñɩma mba pɔcɔ-ɩ kpɛɛɛ nɛ pata yɔ, patɩlaa size pɩkɛna lalaa kʋn̄ɔmɩŋ naʋ yaa pʋdɔdɩyɛ nayaa kɩlɩŋ lɩʋ. Dalaï-lama liɖe taa ñɩma panɛ, pɛwɛna ɖoŋ sɔsɔŋ siŋŋ kalɩzasɩ tɩlɩʋ hɔɔlʋʋ taa.

Pɩnaɣ 1952 n̄ɩŋga taa lɛ, Dalaï-lama liɖe taa ñɩma taa hiu nɛ naanza (14) tʋ n̄ɩnʋ kpaɣ lɩmaɣza size ɛlɩzɩ ŋgbɛyɛ naɖɩyɛ nɛ payaɣ-ɖɩ size samaɣ yɔɔ waɖɛ lɩmaɣza yɔɔ kandɛyʋ yaa samaɣ lɩmaɣza mʋnaʋ. Pɩ-taa peeɖe palɩza ŋgbɛyɛ naɖɩyɛ nɛ payaɣ-ɖɩ size ŋgbɛyɛ cikpeɖe. Ŋgbɛyɛ nɖɩ, nɖɩ cɔŋnana takayɩsɩ maʋ tʋma kpeekpe yɔɔ.

The Dalai Lama (14675514895)

Pɩnaɣ 1959 ñɩŋga taa Tiibeti ɛjaɖɛ taa evebiya nɛ pɛlaa sakɩyɛ paɣzɩ kʋyʋʋ pɛ-ɛjaɖɛ taa nɛ pɛɖɛɣ ajɛya lɛɛna taa tʋma ndɩ ndɩ ñɩnʋʋ. Sɔnɔdaa Tiibeti ɛjaɖɛ taa evebiya nɛ pɛlaa mba palɩ Tiibeti ɛjaɖɛ taa yɔ, patalɩ ɛzɩ ɛyaa 100 000 mbʋ yɔ.

Toovenum lɛ, paaɖɔɔnɩ Dalai-Lama liɖe taa ñɩma nɛ powolo paɖʋ kʋyʋʋ Ɛɛndɩ ɛjaɖɛ taa. Pʋ-yɔɔ sɔnɔ Dalai-Lama liɖe taa ñɩma wɛnɩ pe-kewiyaɣ Ɛɛndɩ ɛjaɖɛ taa.