Cuuba

Pɩlɩɩna Wikipediya
PEACE @ JUBA , SOUTH SUDAN

Cuuba kɛna Sʊdani nɛ hadɛ kiŋ ɛjaɖɛ taa tɛtʊ sʊzɔtʊ nɛ Nili Kʊlʊmʊʊ kitiiliŋ yɔɔ nɛ nimɩyɛ yɔɔ.Tɛtʊ ndʊ nɛ Ugandaa pazɩma ɖɑma kamaɣ nɛ pɩmakɩɣna ɛzɩ kilomɛtanaa ɛzɩ 110 yɔ.

Tɛtʊ tʊnɛ, pɩnaɣ 1973 taa pakalɩ kɩkalʊ lɛ ɛyaa kpɛndakutokiŋ 56 737. Pɩnzɩ hiu wayi patasa-wɛ kalʊ lɛ palɩ ɛyaa kutokiŋ 83 787; piyele pɩnaɣ 1993 taa kɩgalʊ ŋgʊ pakalaa yɔ pana ɛyaa 114 980.

Pɩnaɣ 2005 taa ɛyaa mba pɛwɛ peeɖe yɔ palɩ 163 442 nɛ pʊcɔ patalɩ 250 000 kɛ pɩnaɣ 2008. Pɩnzɩ naanza wayɩ kɩkalʊ ŋgʊ yɔ pana ɛya mba pɛɖɛ ɛzɩ ɛyaa kutokiŋ 350 000 mbʊ yɔ.