Charles de Gaulle

Pɩlɩɩna Wikipediya
Charles de Gaulle

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Fransɩɩ
Ɛ-tʋmɩyɛ Fransɩɩ ɛjaɖɛ ñʋʋdʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Lille, Francsɩɩ
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Kamɩŋ fenaɣ kɩyakʋ 22 n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1890
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Colombey-les-Deux-Églises, Fransɩɩ
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Kamɩŋ fenaɣ kɩyakʋ 9 n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1970

Charles de Gaulle sakɩyɛ taa lɛ, paya-ɩ se sɔdʊʊ Gaulle, palʊla-ɩ kamɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 22 pɩnaɣ 1890 alɩwaatʊ taa kɛ Lille tɛtʊ taa nɛ ɛsɩ kamɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 9 ŋgʊ wiye kɛ pɩnaɣ 1970 taa kɛ Colombey Chɔɔcɩ naa naalɛ tɛtʊ taa. Ɛyʊ ɛnʊ ɛɛkɛ sɔɔja ɖoŋ tʊ nɔyʊ, ɛkɛ ɖɔɖɔ ɛjaɖɛ ñʊʊ tʊ nɛ takayasɩ mayʊ nɔyʊ ɖɔɖɔ Fransɩɩ ɛjaɖɛ taa.

Ɛɛkɛ Fransɩɩ mɛwɛ mantɩ yɔɔ ɛjaɖɛ ñʊʊ tʊ nɛ ɖɔɖɔ Fransɩɩ ŋgbɛyɛ ndɩ ɖɩlʊba nɛ ɛjaɖɛ hiɣ hɛzɩyɛ yɔɔ tɛ nɔɔ yɔɔ ɖɛyʊ kpaɣ kedeŋga kpeekpe you sɔsɔʊ alɩwaatʊ taa. Pasɩ-ɩ alɩwaatʊ pazɩ yem kɛ Fransɩɩ ɛjaɖɛ komina nɔɔ yɔɔ kɛ pɩnzɩ 1944 ŋtalɩ 1946 wɛɛ taa, ɛkɛ Fransɩɩ ɛjaɖɛ tɛ lɩm ɖʊyaa lɔŋ tasɩyaa tɛ ñʊʊ tʊ pɩnzɩ 1958 ŋtalɩ 1959 alɩwaatʊ taa. Ɛnʊ tɩna ɛjaɖɛ 5 nɖɛ kiɖe pɩnaɣ 1958. Ɛkɛ Fransɩɩ ɛjaɖɛ ñʊʊ tʊ kɔlaɣ fenaɣ kɩyakʊ 8 pɩnaɣ 1959 ŋtalɩ ɖomaɣ fenaɣ kɩyakʊ 28 pɩnaɣ 1969.

De Gaulle pɩsa kewiyaɣ kpelaɣ yɔɔ agoza fenaɣ kɩyakʊ 13 pɩnaɣ 1958 taa ñɔɔsɩ kʊñɔŋ alɩwaatʊ taa, alɩwaatʊ ndʊ tɩ-taa kɛ palakaɣ you nɛ Alizeerii ɛjaɖɛ. Henri de Gaulle lʊlɩna Charles de Gaulle (pɩnaɣ 1848-1932) nɛ e-ɖoo kɔyɔ Jeanne Maillot (1860-1940). Ɛkɛ Julien-Philippe de Gaulle sɛyɩ, ɛkɛ tɔm kɛdɩyʊ sɔsɔ nɔyʊ Paarii tɛtʊ taa, nɛ tʊma sɔsɔna tʊ ñʊʊ tʊ nɔyʊ kɛ Hayi yɔɔ ɛjɛyɛ taa kiŋ. Pasɩma-ɩ nɛ e-liɖe taa tʊma naayɛ yɔɔ, katoliki paɣtʊ yɔɔ ɖɔnʊ, ɛsɔɔlɩ sukuli labʊ nɛ kewiyaɣ taa tʊma labʊ (waɖɛ, taba tʊma yɔɔ cɔnɩyʊ yaa sɔɔjɛtʊ tʊma yɔɔ cɔnɩyʊ).

Palʊlɩ piya naatozo. Sɔdʊʊ ekpele naa naalɛ kɛ ñɩnɩya mba pasɩma lɔŋ piŋ yɔ. Kajalaɣ tʊ Charles, akpele, weyi canɩɩ canɩɩ kʊdɔŋ caazɩ-ɩ kɛ kʊnʊmɩŋ yɔɔ kpɛlɛkɩyʊ nɛ tɩnʊʊ kɔyɔ Jules, ɛlɛ kpɛlɛka tɛtɛ ñɩtʊ yɔɔ tʊmɩyɛ. Henri sɔdʊʊ pɩyalʊ kɛlɛ, palʊla-ɩ pɩnaɣ 1848 kɛ kamɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 22. Pʊkɔma ɛzɩ ɛwɛna pɩnzɩ 30 ɛkpaɣ halʊ ɛnʊ payaɣ se Jeanne Maillot, e-ɖoo ɖɛtʊ lɛ mbʊ yɔ.