Charles de Foucauld

Pɩlɩɩna Wikipediya
Charles de Foucauld
[[File:|190pxpx]]
Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Francsɩɩ
Ɛ-tʋmɩyɛ Fada
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Strasbourg, Francsɩɩ
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Salaŋ fenaɣ kɩyakʋ 15 n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1858
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Tamanrasset, Alizeerii
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Saŋayɩŋ fenaɣ kɩyakʋ 1 n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1916

Palʊla Charles Eugène de Foucauld de Pontbriandsalaŋ fenaɣ 1858 kɛ fransɩ ɛjaɖɛ taa kɛ ɖoŋiye nɖɩ payaɣ-ɖɩ se Strasbourg yɔ nɛ ɛsɩ saŋayɩŋ fenaɣ kacalaɣ wiye pɩnaɣ 1916 kɛ Alizeerii ɛjaɖɛ taa ɖenɖe payaɣ se Sahara Kañɩnbʊsaɣ yɔ.

Ɛɛkɛna Fransɩɩ ɛjaɖɛ taa sɔɔja sɔsɔ nɔɔyʊ nɛ pɩwayɩ lɛ eyele sɔɔjɛtʊ ndʊ nɛ ɛpɩsɩ keteŋa yɔ kilimiyʊ yem nɛ ɛnɩnɩɣ keteŋa yɔɔ ndʊ tɩlakɩ lakɩntaa yaa tɛtʊ yɔɔ yɔ. Pɩtasɩɩna mbʊ yeke; ɛɛkɛ ɖɔɖɔ ɛsɔ sɛyʊ weyi ɛkaza ɛ-tɩ kɩjaʊ eyeke nɛ ɛtɩmʊ wɩsɩ nɛ ɖoo yɔ nɛ kʊnʊmɩŋ ndɩ ndɩ ñɩnɩyʊ.

Ɛsɩba saŋayɩŋ fenaɣ kacalaɣ wiye pɩnaɣ 1916 kɛ Alizeerii ɛjaɖɛ taa ɖenɖe payaɣ se Sahara yɔ nɛ kamɩŋ fenaɣ 13 pɩnaɣ 2005 kɛ Papa kpa-ɩ kiɖeɖeu. Mbʊ pasɩŋna-ɩ nɛ ɛ-kɩlɛmʊʊ yɔ lɛ toko yuulee ŋgʊ esuu yɔ nɛ toko ŋgʊ pɛñɛyɩ kɩ-yɔɔ kɛ Yesu laŋɩyɛ kiɖeɖeu kɛ kɩ-laŋgɩyɛ taa; ɛtaŋ e-toko ŋgʊ kɩtɩnaɣ taa kɛ tɔnɛ tambaɖɛ nɛ ɖɩ-yɔɔ nɛ Maria kiɖeɖeu lɩyʊʊ.

Pɩnaɣ 1886 taa, Charles woba Pari tɛtʊ taa nɛ ɛla kuduyuu nakʊyʊ kɛ haya. Kuduyuu ŋgʊ kɛwɛ ɛ-ɖɛtʊ Maria Bondy ɖɩɣa cɔlɔ spam. Ɛsɔɔla takayasɩ ndɩ ndɩ kalɩɣ nɛ koraŋɖɔɖɔ. Ɛwɛ peeɖe mbʊ lɛ, ɛ-ɖɛtʊ ɛnʊ ɛha-ɩ Bossuet takayaɣ nakayɩ. Ka-taa kɛ ɛkalaa nɛ e-wezu caɣ lɛɛzɩ nɛ eyele yɛɖɛ yɛɖɛ labʊ. Ɛwɛʊ Maarɔkɩ ɛjaɖɛ taa yɔ, e-wezuu caɣ lɛɣza, mbʊ pʊyɔɔ yɔ ɛcɔna ɛzɩma makɩŋ kpakɩɣ pa-tɩ nɛ pɛcɛlɩɣ Ala nɛ wɩsɩ nɛ ɖoo pɛwɛ ciŋgilinaa taa yɔ, pɩlaba-ɩ tʊmɩyɛ. Pɩɩkɔma alɩwaatʊ natʊyʊ lɛ, e-tisim wɛɛ nɛ pitiki nɛ pitiki.

Ɛlɛ e-ɖɛtʊ Maria wɛɛ nɛ ɛcɛyʊ se ɛɖɔkɩ kpam. Mbʊ pɩlaba ɖɔɖɔ. Pɩkɔma lɛ ɛpaɣzɩ cɔɔcɩ wobu kɛ kpaaŋ nakʊyʊ taa, Augustin kiɖeɖeu taa, nɛ peeɖe lɛ, Abbé Huvelin lizaɣna mɩsa tɛ kilau. Aloma fenaɣ 30 pɩnaɣ 1886 lɛ, Foucauld ɖʊ ɛ-ñʊʊtaa se ɛkatɩ Huvelin. Pɩla mbʊ nɛ ɛna-ɩ pɔyɔɔtɩtʊ taa lɛ, Foucauld heyi-ɩ se ɛsɔɔla se ɛpɩsɩ ɛ-laŋniyɛ. Peeɖe ɛlɛ se pɩwɛ se eheyi ɛ-kɩwɛɛkɩm taa pʊcɔ. Ɛla mbʊ ɖɔɖɔ nɛ ɛmʊ Yesu tomnaɣ nɛ ɛ-calɩm. Kpaagba mbʊ lɛ e-tisu tɛzɩ ɖoŋ kpaʊ. Fenasɩ hiu nɛ litoozo wayɩ lɛ, ɛsɔɔlɩ se ɛsʊʊ fadanaa sukuli taa ɛlɛ ɛmaɣmaɣ se ɛtamʊna se elizi kɩlaʊ keleiizaɣ mbʊ pʊyɔɔ yɔ ɛkɛ kɩwɛɛkɩm laɖʊ.

Kɩyɛna fenaɣ 19 pɩnaɣ 1888 taa kɛ ewoba trappe cistercienne de Fontgombault nɛ peeɖe muwaaninaa fezu caɣʊ kɛtɩna-ɩ sɩŋŋŋ nɛ ɛhɔzɩ ɛ-sɔɔjatʊ wondu ɛsɩɩ nɛ ɛpɩsɩ ɛsɔ lɩm ɖʊyʊ. Pɩnaɣ ŋga kataa Henry Huvelin sɔzɩ-ɩ lɔŋ se ewolo kpalaʊ kiɖeɖeu ɖonɛ kɛ Rom nɛ ɛla fenasɩ 4. Ɛla mbʊ nɛ saŋayɩŋ fenaɣ 15 lɛ ɛtalɩ Yerusalɛm, ewolo Nazarɛtɩ kɔlaɣ fenaɣ 10 pɩnaɣ 1889. Pɩla mbʊ nɛ ɛwɛɛ ɛkalɩɣ takayasɩ kiɖeɖesi ɛzɩ Thérèse d-Avila ñɩnzɩ yɔ; sɩ-taa tɔm nɛ evaŋilimnaa tɛzɩna e-tisim kpazɩɣ ɖoŋ nɛ ɛkpaɣ lɩmazɩyɛ se ɛsʊ Trappe de Notre-Dame des Neiges.