Charles Dickens

Pɩlɩɩna Wikipediya
Charles Dickens
Dickens Gurney head.jpg
Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ
Ɛ-tʋmɩyɛ Takayaɣ mayʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Landport, Hampshire, Aŋgiletɛɛrɩ
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Kɔɔnaɣ fenaɣ kɩyakʋ 7 n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1812
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Higham, Kent, Aŋgiletɛɛrɩ
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Mɩsɩkʋm fenaɣ kɩyakʋ 9 n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1870
Charles Dickens Signature.svg
Ɖajaa Charles Dickens

Charles John Huffam Dickens kɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Hampshire yɔ ɖɩ-tɛtʋ taa ɛyʋ yaa ɖɩ-tɛtʋ taa tʋ. Ɛkɛ abalʋ weyi ɛfɛyɩ felendu kpataa yaa kaʋ yɔ. Palʋla-ɩ kɛ lɛlaɣ fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ lʋbɛ (7) n̄ɩŋgʋ wiye, pɩɩkɛ kemeya kɛ pɩnaɣ 1812 n̄ɩŋga taa.

E-egeetiye kʋlʋlɩyɛ yaa lone ɖeɖe ndɩ ɖɩ-taa palʋla-ɩ yɔ, nɖɩ payaɣ size Landport. Landport egeetiye nɖɩ ɖɩn̄ɔtɩna kpam kɛ tɛtʋ sɔsɔtʋ ndʋ payaɣtʋ size Portsmouth yɔ kɛ Hampshire ɛ-ɛjaɖɛ taa peeɖe. Ɛkɛ n̄amtʋ pɩɣa ɛ-taabalaa nɛ samaɣ ŋga ɛwɛ ka-taa yɔ kɛ-sɩnda. Ɛ-pɩcatʋ taa ɛɛkɛ pɩɣa ŋga kɛwɛ lɛɣtʋ siŋŋ yɔ.

Marley's Ghost-John Leech, 1843

Ɛsɩba mɩsɩkʋm fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ nakʋ (9) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1870 n̄ɩŋga taa. Egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa ɛsɩba yɔ, nɖɩ payaɣ size Gad's Hill Place kɛ Higham tɛtʋ kɛ tɛtʋ sɔsɔtʋ ndʋ tʋtʋ payaɣtʋ size Kent yɔ tɩ-taa. Ɛsɩkaɣ lɛ, ɛɛwɛna pɩnzɩ hiŋ kagbanzɩ nɛ pɩtɩnɩ pʋ yɔ pɩnzɩ lutozo (58) kɛ mbʋ yɔ.

Charles Dickens kɛna maɣzɩm takayasɩ kɩkalasɩ mayʋ kajalaɣ tʋ nɛ, sɔsɔ siŋŋ masɩma matʋmɩyɛ tʋ nɔɔyʋ. Pɩɩkɛ wabɩtʋ wɛɛ yaa kpaɖʋ alɩwaatʋ taa. Fransɩ kʋnʋŋ taa lɛ, payaɣ nɛ pama ɛ-kpaɖʋ ŋgʋ size "époque victorienne". Ɛ-tɩ paɣza ɛtɛ kajalaɣ yaa kɔɔnɔɔ takayasɩ maʋʋ lɛ, patɩ paɣzɩ-ɩ tɩlɩʋ ajɛɛ hɔɔlɩŋ sakɩyɛ taa. Ɛkɛ n̄ɩnɩyʋ sɔsɔ nɔɔyʋ siŋŋ, ɛkɛ ɛyʋ weyi patawa-ɩ liu sɔɔndʋ fɛyɩ yɔ.

Martin Chuzzlewit

Ɖɩtɛma tɩlɩʋ mbʋ size, ɛ-pɩcatʋ taa ɛkaɣ wɛ lɔŋ siŋŋ, pʋyɔɔ yɔ, nabɛyɛ tɛmaŋ kpaɣʋ size, paa pɩkɩlɩ ɛzɩma yaa pɩɩkpaɖa ɛzɩma yɔ ɛkɛ lɩm taa kɩlɩm nɔɔyʋ yaa wayɩ tʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Pazɩ nɛ pɩcɔ paɖʋʋ ɛ-caa John Dickens kɛ salaka size ɛwɛna kɩmɩyɛ kɛ Marshalsea lɛ, pamʋyɩ tʋmɩyɛ kɛ Warren. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ e-ɖoo Elizabeth Dickens cɔŋgana ɛ-yɔ. Alɩwaatʋ ndʋ mbʋ yɔ, ɛkaɣ wɛna pɩnzɩ hiu nɛ naalɛ (12).

Pamʋyɩ tʋmɩyɛ nɖɩ yɔ, nɖɩ-ɩ lɛ size ɛtaɣɖʋʋ wendu kɩpɛdɩtʋ yɔɔ paa wenuu ŋgʋ lɛ kilidiye. Ɛla pɩnaɣ kʋɖʋma peeɖe. Pɩnzɩ naadozo wayɩ mbʋ yɔ, nɛ pɩcɔ ɛɖanɩ pɩsɩʋʋ sukuli paɣzʋ. Ɛɛtɛma sukuli lɔŋ sɔʋʋ payɩ, ɛlɛ ɛtɩ cɛyʋ nɩmɔʋ taa ɛpɩza nɛ ɛɖanɩ wɛʋ lɔŋ pɩfɛyɩ size pɔyɔɔdɩ. Ɖajaa sɔsɔ John Huffam Dickens maɣ takayasɩ nzɩ yɔ, sɩfɛyɩ se pakalɩ yaa sɩfɛyɩ kalɩʋʋ.

A Christmas Carol - Ignorance and Want

Pɩnaɣ 1843 n̄ɩŋga taa mbʋ yɔɔ kɛ eete Yesu lʋlʋʋ wendu natʋyʋ, ndʋʋ lɛ nɛ Fransɩɩ kʊnʊŋ taa "Un chant de Noël" (Kɩsɩmasɩ tɛ yendu). Takayasɩ mayaa sɔsɔ sakɩyɛ sama-ɩ siŋŋ. Pa-taa nabɛyɩ hɩla kɔ yɔ : ɖajaa William Makepeace Thackeray, nɛ ɖajaa Léon Tolstoï, nɛ ɖajaa G. K. Chesterton yaa ɖajaa George Orwell.