Aller au contenu

Charles Dickens

Pɩlɩɩna Wikipediya
Charles Dickens

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ
Ɛ-tʋmɩyɛ Takayaɣ mayʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Landport, Hampshire, Aŋgɩlɩtɛɛrɩ
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Kɔlaɣ fenaɣ kɩyakʋ 7 n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1812
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Higham, Kent, Aŋgiletɛɛrɩ
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Mɩsɩkʋm fenaɣ kɩyakʋ 9 n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1870
Ɖajaa Charles Dickens

Charles John Huffam Dickens kɛ Hampshire tɛtʋ taa tʋ. Hampshire tɛtʋ wɛ 'Grande Bretagne' ɛjaɖɛ nɛ pɩ-tɛɛ kiŋ. Tɩwɛ tɛtʋ ndʋ lɩm cɔ-tʋ nɛ pɩta nɛ payaɣ-tʋ se Wight yɔ, tɩ-ɛsɩndaa.

Palʋla ɖajaa Charles John Huffam Dickens lɛlaɣ fenaɣ kɩyakʋ lʋbɛ (7) n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1812 n̄ɩŋga taa.

Palʋla-ɩ Landport egeetiye taa. Landport egeetiye ñɩtɩna kpam Portsmouth ñɩnɖɛ.

Marley's Ghost-John Leech, 1843

Ɛsɩba mɩsɩkʋm fenaɣ kɩyakʋ nakʋ (9) n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1870 n̄ɩŋga taa. Gad's Hill Place tɛtʋ taa ɛsɩba. Ɛsɩkaɣ lɛ, ɛɛwɛna pɩnzɩ hiŋ kagbaanzɩ nɛ lutozo (58).

Ɖajaa Charles Dickens kɛ takayɩsɩ mayʋ sɔsɔ nɔɔyʋ siŋŋ. Ɛkɛ ɖɔɖɔ n̄ɩnɩyʋ sɔsɔ nɔɔyʋ.

Martin Chuzzlewit

Pazɩ nɛ pɩcɔ paɖʋʋ ɛ-caa John Dickens kɛ salaka size ɛwɛna kɩmɩyɛ kɛ Marshalsea lɛ, pamʋyɩ tʋmɩyɛ kɛ Warren. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa lɛ, e-ɖoo Elizabeth Dickens cɔŋaɣna ɛ-yɔɔ. Alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɛkɛwɛnɩ pɩnzɩ hiu nɛ naalɛ (12).

Pamʋ-ɩ tʋmɩyɛ nɖɩ yɔ, nɖɩ lɛ size ɛtaɣɖɩɣ wondu kɩpɛdɩtʋ yɔɔ paa wonuu ŋgʋ lɛ ki-liidiye. Pɩnaɣ kʋɖʋma ɛlaba ɛ-tʋmɩyɛ nɖɩ. Pɩnzɩ naadozo wayɩ lɛ, ɛɖaɣnɩ tazʋʋ sukuli labʋ. Ɖajaa John Huffam Dickens ma takayasɩ sakɩyɛ.

A Christmas Carol - Ignorance and Want

Eluba kizimasɩ hendu ndɩ ndɩ pɩnaɣ 1843 n̄ɩŋga taa. Takayasɩ mayaa sɔsɔ sakɩyɛ sama-ɩ siŋŋ. Pa-taa nabɛyɛ hɩla kɔ yɔ : Ɖajaa William Makepeace Thackeray nɛ Ɖajaa Léon Tolstoï nɛ Ɖajaa G. K. Chesterton yaa Ɖajaa George Orwell.