Aller au contenu

Ceu takayaɣ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Quran cover
Opened Quran in Tunisia

Ceu takayaɣ (arabɩ kʊnʊŋ taa ُرْآن, al-Qor’ân pʊ-tɔbʊʊ ñʊʊ taa ɖɔkʊʊ tɔm, pɩkɛ tɔm kiɖeɖetu Ɛsɔ sɛtʊ nɔmɔʊ taa malɩŋ tɩnaa cɔlɔ, nɛ pamazɩɣ nɛ pɔtɔŋ se pɩkɛ Ɛsɔ tɔm. Takayaɣ ŋga kɩkɛ kajalaɣ ñɩŋa nɛ kɛkɛ ɖɔɖɔ takayaɣ ŋga kakɩlɩ pɩnʊʊ takayasɩ kɩmamasɩ kɛ arabɩ taa pɩkɔɔ pɩtalɩ sɔnɔ ɛzɩ ɖɔɖɔ kɛɛkɛɛ malɩŋ tɩnaa yɔɔdʊʊ yɔ.

Malɩŋ tɩnaa cɔlɔ lɛ, Ceu takayaɣ taa wɛ Allah tɔm, nɛ tɔm kiheyitu (āyāt) ndʊ Ɛsɔ tiyiyu Mahomet kɔna yɔ (محمد, Muḥammad, ɛsamɩ-ɩ) kpaɣ pɩnzɩ 610 ŋtalɩ 612 pɩkɔɔ pɩtalɩ ɛ-sɩm pɩnaɣ 632 pɩtɩŋna tiyiyu Gabriel yɔɔ (جبريل, Jibrîl).

Opened Quran

Nabʊyʊ taa payaɣ Ceu takayaɣ yem al-kitâb (pʊ-tɔbʊʊ takayaɣ kɩkalaɣ), adh-dhikr (tɔbʊʊ se tɔzʊʊ) yaa ɖɔɖɔ encore al furqân (tɛyʊʊ). Tɔbʊʊ nɩɣ mbʊ pɩ-taa, ɛkɛ malɩŋ tɩnaa tɔm ndʊ tɩɩwɛ ɖooo kiɖe tɛɛ Allah cɔlɔ potolubutu kulubu yɔ se tɩkɛ ɛyaa kpeekpe tɔm yɔ.

Arabɩ tɔmpiye Qor'ân » (قُرَْآن) lɩna qara'a (قرا) liɖe taa nɛ ɖɩ-tɔbʊʊ se ñʊʊ taa ɖɔkʊʊ nɛ yɔɔdʊʊ. Tɔmpiye Qor'ân kɛ laɣsɩ tɔmʊʊ nɛ ɖɩ-tɔbʊʊ se kalʊʊ, ñʊʊ taa kalʊʊ. Hɩɖɛ nɖɩ ɖɩkpaɣ ɛyʊtʊ hɩɖɛ nɛ pɩwɩlɩɣ se pɩkɛ tɔm ndʊ tiyiyu heyi Mahomet yɔ.