Aller au contenu

Mahomet

Pɩlɩɩna Wikipediya

Mahomet (ceu kʊnʊŋ taa محمد, paɖɩnɩɣ maʊ se Muḥammad), ɖɔɖɔ pɛɖɛyɩ se Muḥammad yaa Mohammed, ɛ-hɩɖɛ tɩŋa yɔ Abū al-Qāsim Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn ʿAbd al-Muṭṭalib ibn Hāshim, ɛkɛ Ɛsɔ tɔm mʊyʊ, ɛlakɩ politiki tɔm nɛ arabɩ sɔɔja, ɛ-tɛ nɛ Quraych kiŋ. Ɛnʊ tɩna malɩŋ Ɛsɔ sɛtʊ ŋgbɛyɛ kiɖe, pakpaɣ-ɩ ɛzɩ ɛkɛ nayʊ siŋ. Malɩŋ ɛyaa kpekiɣ se pʊwɛzɩ palʊla-ɩ Mecque pɩnaɣ 570 cɔlɔ mbʊ yɔ nɛ ɛsɩ Medine pɩnaɣ 632.

Malɩŋ tɛ ñɔʊʊ nɛ ɖɩ-wazaɣ pazaɣ pɩcaɣ ɛyaa fezuu caʊʊ yɔɔ piŋ pɩ-tɛ wɛɛ ana a-taa, yebina nɛ Mahomet pɩsɩ sɩʊʊ siŋ tɔm kɛdɩtʊ taa. Kɛlɛ ɛ-tɔm kɛdɩtʊ caɣ ntɔnjɔɔlɩyɛ, mbʊ pʊyɔɔ yɔ, aseeɖe tɔm natʊyʊ tɔɖɔɔ ɛ-yɔɔ siŋ, pɩwɛɛ kaɖɛ se pɔyɔɔdɩ ɛ-yɔɔ tɔm keeke ɛzɩ ɛkɛʊ Ɛsɔ sɛtʊ ŋgbɛyɛ sɔsɔyɛ ndɩ yɔ ɖɩ-nɔɔ yɔɔ tʊ. Ceu tɔm takayaɣ maɣmaɣ taa, pɔyɔɔda ɛ-tɔm ŋñɩɩ yem. Tɔm naananza yeke koŋ pɔyɔɔda ɛ-yɔɔ tɔm takayaɣ ŋga ka-taa ŋgʊ ɛnʊ ɛzɩ Yesuu weyi paya-ɩ se 'Īsā, yɔ pɔyɔɔda ɛlɛ tɔm halɩ tam hiu nɛ naalɛ taa mbʊ yɔ halɩ pacʊnɩ-ɩ kpem pɩkɩlɩ Mahomet tɩtɩŋa ɛzɩ pɛɖɛyɩ-ɩ se ɛkɛ Messi, ɖɔɖɔ lɛ se ɛkɛ Ɛsɔ Fezuu Kiɖeɖeu (sourate ñʊŋ 4 ŋtalɩ 91).

Ceu takayaɣ taa lɛ paya Mahomet se ummî, pʊ-tɔbʊʊ se kɩsɩŋɩlʊʊ mbʊ pʊyɔɔ ɛtaatɩlɩ kalʊʊ ɖɔɖɔ lɛ ɛɛsɩŋ maʊʊ tɔm. Kɛlɛ paa mbʊ yɔ nabayɛ cɔlɔ lɛ, petekizi se ɛɛsɩŋ kɩbɩnjaazɩ tɔm nɛ kɩbɩnjaazɩ matʊ. Lalaa cɔlɔ hɩɖɛ nɖɩ se ummî tɔbʊʊ ɛ-tɛ nɛ ɛyaa mba pɛ-tɛ paasɩŋ kalɩtʊ nɛ matʊ yɔ yaa ɛyaa mba matʊ kiɖeɖetu yɔ. Pʊwayi payɩ yɔ, tɔm kɛdɩyʊ Mohamed Talbi tɔŋ se ɛɛsɩma kalɩtʊ piŋ nɛ matʊ nɛ ɛ-ɛsa kaakula camɩyɛ.

`Abdullâh ibn `Abd al-Muttalib nɛ Amina bint Wahb palʊlana-ɩ. `Abdullah kaakɛ `Abd Al-Muttalib pɩyalʊ, ɛlɛ maɣmaɣ kɛ Hachîm pɩɣa, Quraychite waa tɛ wiyaʊ pɩɣa, ɛnʊ kɛna Mecque komina ñʊʊ tʊ, ɛnʊ cɔnɩna Kaba ɖɩɣa ñɩm yɔɔ. Amina ñaakɛ Whab ibn `Abd Al-Manaf, ɛlɛ ñaakɛna tamaɣ tɔyʊʊ kɛ Banu Zuhrah cejewiye taa.