Bahayɩsɩm

Pɩlɩɩna Wikipediya
TerracesBenGurion2

Bahayɩsɩm pɩkɛ Abrɩham Ɛsɔ sɛtʊ ŋgbɛyɛ nɛ pɩkɛ ɖɔɖɔ Ɛsɔ kʊyʊm tɛɛ luŋuu tɛ ɛyaa mba posusuu maɣzɩm kʊyʊmʊm tɛ tɔm yɔ. Ɛyaa mba pɛkɛ pɩ-tɛ mʊyaa yɔ tɔŋ pa-tɩ se kedeŋa kpeekpe Ɛsɔ sɛtʊ ŋgbyɛ nɖɩ ɖɩ-tɛ ɛyaa wɛ paale nɛ pɛwɛɛ pa-tɩ yɔɔ yɔ.

Daŋ Bahāʾ-Allāh

Persan ɛyʊ ɛnɛ yɔ Mīrzā Ḥusayn-ʿAlī Nūrī kɛna pɩ-tɛ kiɖe ɖʊyʊ (pɩnzɩ 1817 ŋtalɩ 1892) kɛ pɩnaɣ 1863 alɩwaatʊ taa. Hɩɖɛ nɖɩ ɖɩlɩna hɩɖɛ kɩsɛsɛyɛ nɖɩ paaha ɖi-kiɖe ɖʊyʊ Bahāʾ-Allāh (ceu kʊnʊŋ taa lɛ pʊ-tɔbʊʊ se Ɛsɔ samtʊ yaa Ɛsɔ tɛ mʊntʊsʊʊ kiɖeɖeu. Baha’is kɛ Bahāʾ-Allāh tɔm mʊyaa.

Prison of Bahāʾ-Allāh

Sayyid Kāẓim sɩba lɛ, ɛlɛzɩyʊ Šayḫ Aḥmad mʊ e-kewiyitu kɛlɛ ɛpɩsɩ sukuli ñʊʊ tʊ, kɛlɛ ɛ-tɛ tɔm mʊyaa taa lalaa ɖɛɛ se pañɩnɩ ɛyʊ kɩfalʊ weyi ɛpɩzɩɣ se ɛɖɛɛ nɔɔ pɛ-ɛŋgbɛyɛ yɔ. Pe-cejewiye paɣtʊ taa lɛ, pa-taa mʊyʊ lɛlʊ Mullā Ḥusayn lɩɩna pɩ-tɛ lɩmaɣza kɛ Chiraz tɛtʊ taa ɛla kɩyakɩŋ hiŋ nanaanza nɛ ɛwɛɛ atɩma yɔɔ nɛ ɛhɔkɩ nɔɔ ɖɔɖɔ mbʊ.

Ɛlɩna ɛ-nɔmɔʊ nɛ ɛtalɩ agoza fenaɣ kɩyakʊ 22 pɩnaɣ 1844 lɛ, Mullā Ḥusayn talɩ ɛyʊ nɔɔyʊ tɛ nɛ ɛlɛ mʊyɩ camɩyɛ ɖɔɖɔ. Kɛlɛ ɛlɛ ñɔpɔzɩ-ɩ se ɛnɩɩ mbʊ pʊyɔɔ ɛ-nɔmɔʊ yɔ, kɛlɛ ɛtɔŋ pʊwɛ ɛzɩ ɛkɛʊ ɛyʊ weyi ɛnʊ ñɩnʊʊ yɔ. سيد علی محمد شیرازی (Sayyid ʿAlī Muḥammad Šīrāzī0) (aloma fenaɣ kɩyakʊ 20 pɩnaɣ 1819 ŋtalɩ hasɩyaɖɛ fenaɣ kɩyakʊ nakʊ pɩnaɣ 1850) lɛ, nɔɔyʊ ɛlɛ ñalɩna Chiraz Iranɩ ɛjaɖɛ kɔɔ ɛwɛna pɩnzɩ 25 nɛ ɛtɔŋ se ɛkɛ Ɛsɔ ɛyʊ kɩfalʊ nɔɔyʊ nɛ ɛkɛ Mahdi. Kpaɣ nɛ mbʊ paya-ɩ se باب (Bāb0) (pʊ-tɔbʊʊ se nɔnɔɔ) kɛlɛ pakʊyɩ nɛ hɔzʊʊ pɩtɩŋna Iran sɔsaa yɔɔ.