Aller au contenu

Baaba Maal

Pɩlɩɩna Wikipediya
Baaba Maal performing at the Opening Plenary at the New Theatre

Baaba maal kɛna Senegali ɛjaɖɛ taa hendu teyu nɛ citaɖi cɩmʊ maɖʊ nɔɔyʊ nɛ ɛkɛ fɩlandɩ tʊ. Palʊla-ɩ mɩsɩkʊm fenaɣ kɩyakʊ 13 pɩnaɣ 1953 kɛ Podori tɛtʊ taa, pɩñɔtɩna Futa-Toro nɛ pɩwɛ pɔɔ ŋga payaɣ-kɛ se senegali yɔ ko-cɔlɔ kpam nɛ pɛkɛ kpakpasɩ kpayaa. Ɛkpelɩka Kora mabʊ nɛ cɩmɩŋ ndɩ ndɩ mabʊ ɖɔɖɔ.

Ɛnɛ ɛ-taabalʊ nɔɔyʊ ɛlɛ kɛ yʊlʊm, Mansour Seck, nɛ ɛmakɩ cɩmɩŋ nɛ keesi, pɩtasɩna hendu teya nabayɩ ɛzɩ 70 yɔ pɔcɔ Afrika wɩsɩ ɖɩɖuyɛ taa ajɛya nɛ palakɩ amʊzɛ. Eewoba Paarii tɛtʊ taa, Fransɩ ɛjaɖɛ taa nɛ ɛkpɛlɛkɩ tuuɖe taa hendu teu nɛ ɛpɩsa ekpe ɛ-tɛ lɛ ɛnɛ ɛ-taabalʊ, Mansour Seck patʊlɩ Taakarɩ tɛtʊ taa, Senegali ɛjaɖɛ taa, kɛ hendu teu ŋgbɛyɛ naɖɩyɛ kɛ pɩnaɣ 1985 nɛ paya-ɖɩ se: Daandele Lenol, pʊtɔbʊ se: Samaɣ tɩŋga nɔɔ.

Pɩnaɣ 1990 ewoba Erɔpʊ taa lɛ ɛkatɩ Peter Gabriel nɛ ɛna-ɩ palɩzɩ tataɣ nakayɩ, Passion. Kpaɣ 1990 nɛ 1993 lɛ, Baaba Maal lɩza tatasɩ naatozo: Taara, Baayo et Lam Toro. Tatasi nzɩ sɩ yɔɔ kɛ pasɩma-ɩ camɩyɛ kɛ tuuɖe ajɛya taa. Ɛlɛ tatasɩ nzɩ ɛlɩza pɩnaɣ 1994 yɔ, Fir' in FoutaAfrican Woman (Afrika halʊ) siyebina nɛ pasɩmɩ-ɩ keteŋa kpeekpe taa. Pɩnaɣ 2018 ɛɖʊ nesi kɛ mba Ludwig Göransson sɩŋgaɣna se palɩzɩ Black Panther tɛ kɩlɛmɩŋ kanahaʊ yɔ.