Auguste nɛ Louis Lumière

Pɩlɩɩna Wikipediya
Ɖajaanaa Lumière waa

Ɖajaanaa panɛ : Auguste Marie Louis Nicolas Lumière nɛ Louis Jean Lumière pɛkɛ Fransɩɩ ɛjaɖɛ taa ɛyaa. Palʋla ɖajaa Auguste Marie Louis Nicolas Lumière nɛ pʋcɔ palʋlɩ ɖajaa Louis Jean Lumière. Ɖajaa Auguste Marie Louis Nicolas Lumière kɩlɩ ɖajaa Louis Jean Lumière nɛ pɩnzɩ naalɛ.

Palʋla ɖajaa Auguste Louis Lumière kɛ aloma fenaɣ kɩyakʋ hiu nɛ nakʋ (19) n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1862 n̄ɩŋga taa. Palʋla-ɩ Besançon tɛtʋ taa Fransɩ ɛjaɖɛ taa peeɖe.

Ɛsɩba ɖomaɣ fenaɣ kɩyakʋ hiu (10) n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1954 n̄ɩŋga taa. Fransɩ ɛjaɖɛ taa peeɖe ɖɔɖɔ ɛsɩba Lyon tɛtʋ taa.

Palʋla ɖajaa Louis Jean Lumière ɖɔɖɔ aloma fenaɣ kɩyakʋ kagbanzɩ (5) n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1864 n̄ɩŋga taa. Besançon tɛtʋ taa ɖɔɖɔ palʋla-ɩ. Ɛlɛ, ɖajaa ɛnɛ ɛlɛ sɩba mɩsɩkʋm fenaɣ kɩyakʋ loɖo (6) n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1948 n̄ɩŋga taa Bandol tɛtʋ taa, Var egeetiye taa.

Ɖajaanaa panɛ pa-naalɛ pa-hɩla sɛ siŋŋ kedeŋa yɔɔ cɩnɛ pɩlɩɩna pa-tʋma sɔsɔna sɔsɔna wena palaba yɔ a-cɔlɔ. Pa-tʋma ana ayebina nɛ pɛsɛɛ-wɛ hɩla se "Mʋntʋsʋŋ tɩnaa".

Mʋntʋsʋŋ tɩnaa pana, pa-caa kʋɖʋm. Pa-caa ɛnʋ payaɣ size Antoine Lumière. Pa-caa kɛkɛ tɔlɩm ndɩ ndɩ tayʋ. Palʋla ɛlɛ lakɩŋ fenaɣ kɩyakʋ hiu nɛ naadozo (13) ñɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1840 n̄ɩŋga taa. Ormoy egeetiye taa palʋla-ɩ Haute-Saône tɛtʋ taa.