Assouan Tɔʋʋ (Barrage d'Assouan)

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aswan Dam

Assouan tɔʋʋ kɛna lɩm tɛ nazɩyʋʋ tɔʋʋ. Pɛtɛma tɩmaʋ pɩnaɣ 1970 tɛ alɩwaatʋ taa kɛnɛ. Pɔɔ ŋga, ka-ɖɩlɩyɛ maazɩtʋ kasɩna mɛtɛ waa kudokiŋ lʋbɛ mbɩ yɔ yee papazɩna Assouan tɔtʋ kɩpɩndʋ kɛnɛ yɔ. Nɛ pɩkpaʋ nɛ tɛtʋ sʋsɔtʋ taa yɔ, pɩpɩzɩɣ pɩ-talɩ ɛzɩ mɛtɛ waa kudokiŋ hiu kɛ mbɩ yɔ kɛ Egipiti ɛjaɖɛ nɩlɩ pɔɔ hɔɔlʋʋ taa.

Pɔyɔdaɣ ɛ-dɔm kpem, nɛ pɩlaba yɔ papɩzɩɣ pɔtɔ size ɛnʋ kɩlɩna feveɖe kɛ kedeŋa kanɛ yɔ kɔyɔ. Ɛtɛ ɖoŋ lɩm ɖɔkʋʋ hɔɔlʋʋ taa lɛ, papaɩzɩɣ pehi ɛ-taa lɩm ɛzɩ ɛbgɔŋ kudokiŋ 169 mɛtɛ waa kudokiŋ naadozo mbɩ yɔ. Paamayɩ size e-ɖoŋ ɛsɔzɩ Assouan tɔtʋ kɩbɩndʋ yɔ(ɛnʋ weyi pakʋsayɩ pɩlakɩ naabʋlɛ yɔ).

Aswan dam

Ɛtalɩɣ se palabɩnaʋ tʋmɩyɛ. Pɩtɛ ɖɔɖɔ lɛ, eɖeke lidau fɛyɩ, mbʋ yɔ, ɛwɛkʋʋ ɖoŋŋ ɖɔŋŋ yaa lɛɛlɛɣ. Tɔtʋ kɩfatʋ tʋnɛ yaa wayɩ wayɩ Assouan tɔʋʋ pʋnɛ, ɖɩnaɣ kɔyɔ,ɖɩɩna ɖaanʋʋ tʋmɩyɛ labʋ camɩyɛ, nɛ pɩhaɣ hoɖe yaa kpegbeka lɩm tɛ nazɩyʋʋ.

Pɩcɔ nɛ pama Assouan tɛ tɔtʋʋ tʋnɛ lɛ, Nɩlɩ pɔɔ kawadaɣ soŋaɣ alɩwaatʋ kpeekpe taa kɛ fɛɛɛŋ weyi ɛwɛ musuŋ yɔ ɛ-taa. Nɛ lɩm kawadaɣ ŋga kalɩna Afriki nɛ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ hɔɔlʋʋ taa kiŋ. Lɩm kawadaɣ kanɛ yɔ, kɔkɔŋgana mbʋ pɩhaɣ tɛtʋ mʋsʋŋ yɔ. Nɛ kawadaɣ kanɛ yɔ, kɛkpɛndʋ na n̄ɩɣlɩm tɛtʋ pɩsʋʋ wonduu limɔ(limon).

Aswan Low Dam Egypt 1

Pɩtɩŋgɛ payɩ mbɩ yɔ, pɩha siŋŋ kɛ Nɩlɩ fɛɛʋ tɛtʋ mʋsʋŋ camɩyɛ. Mʋsʋŋ ɛnɛ, ɛzɩwaana haɖaʋ hɔɔlʋʋ nʋmɔʋ taa nɛ tɔnasɩ hukuu pɩŋŋ. Ɛlɛ fɛɛʋ kʋnɛ, ɛzɩ ɛnʋ sɩɩɩ samaɣ huka hɔɔlʋʋ ŋgʋ kɩ-taa mbɩ yɔ lɛ, pɩpɔza siŋŋ se pɩcɔ nɛ kotɔɔ(coton) nɛ tɔɔnasɩ lɛɛsɩ haɖaʋ ɖɔ camɩyɛ lɛ, pefeŋga lɩm mbʋ pɩyɔ ɖeu, nɛ pɔn̄ɔzʋ pɩɖɩcayɛ.