Andy Warhol

Pɩlɩɩna Wikipediya
Andy Warhol
Andy Warhol 1977.jpg
Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Etaazuunii
Ɛ-tʋmɩyɛ Filimi laɖʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Pittsburgh, Pennsylvania Etaazuunii
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Kɩyɛɛna fenaɣ 6 wiye, pɩnaɣ 1928
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ New York City, New York Etaazuunii
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Lɛlaɣ fenaɣ 22 wiye, pɩnaɣ 1987
Andy Warhol signature.svg

Andy Warhol kɛ pɛsɛ hɩɖɛ yaa kɩlɩʋ hɩɖɛ kɛlɛ Andrew Warhola. Ɛkɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Amerika yɔ ɖɩ-tɛtʋ taa pɩɣa yaa ɖɩ-ɛjaɖɛ taa tʋ. Ɛkɛ abalʋ ma-hɩɖɛ sɛwa sɔsɔ nɔɔyʋ kɛ Etaazuunii yaa Amerika ɛjaɖɛ taa. Palʋla-ɩ kɩyɛɛna fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyaʋ loɖo (6) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1928 n̄ɩŋga taa.

Egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa palʋla ɖajaa Andrew Warhola yɔ, nɖɩ payaɣ size Pittsburgh . Egeetiye ɖɩnɛ ɖɩwɛ tɛtʋ ndʋ payaɣtʋ size Pennsylvanie tɩ-taa kɛ Etaazuunii ɛjaɖɛ taa. Ɛ-pɩcatʋ alɩwaatʋ taa ɛɛkɛ pɩɣa evelaɣ ŋga kaawɛna lɔnzɩnɖɛ ka-taabala cɔlɔ yaa ka-taabala hɛkʋ taa yɔ. Ɛsɩba lɛlaɣ fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ nɛɛlɛ nɛ naalɛ yaa hiŋ naalɛ nɛ naalɛ (22) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1987 n̄ɩŋga taa.

Ɖɩtaasɔ ɖɔɖɔ size pɩnzɩ hiŋ kagbanzɩ nɛ nakʋ (59) taa ɛsɩba. Egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa ɛsɩba yɔ, nɖɩ payaɣ size New York. Amerika yaa Etaazuunii ɛjaɖɛ tɛ tɛtʋ sɔsɔtʋ kɛ payaɣ size New York. Ɖajaa Andy Warhol ɛnɛ, ɛkɛ maɣzɩyʋʋ sɔsɔ nɔɔyʋ siŋŋ, kɛ Amerika ɛjaɖɛ taa. Ɖajaa ɛnɛ, ɛkɛ mbʋ payaɣna Fransɩ kʋnʋŋ taa size "pop art" yɔ pa-taa wɩlɩyʋ nɔɔyʋ ɖɔɖɔ.

Ɖɩcɔnaɣ kɔyɔ, ɖɩnaɣ size, pasɩma ɖajaa Warhol ɛnɛ nɛ tʋma sakɩyɛ kɛ ajɛɛ yaa kedeŋa kpeekpe yɔ nɛ ɛtɛ sɛmɩŋ taʋʋ tʋmɩyɛ labʋ. Pasɩmaŋ ɖɔɖɔ size, ɛkɛ minziiki wendu lubu nɛ soo lɩzɩyʋʋ kɩpanʋ nɔɔyʋ. Pɩtasɩɩna pi-ɖeke, ɛkɛ ɖɔɖɔ filim waa sakɩyɛ laɖʋ nɛ maɣzɩm tʋ sɔsɔ nɔɔyʋ kɛ ɛ-ɛjaɖɛ Etaazuunii taa peeɖe.

Ɖajaa Andy Warhol kɛna kpaɖʋ nɛɛlɛ yaa hiŋ naalɛ (20) n̄ɩŋgʋ taa kɛ wendu teyu maɣzɩyʋʋ kajalaɣ tʋ yaa sɔsɔ. Kpaɖʋ nɛɛlɛ (20) n̄ɩŋgʋ ŋgʋ kɩ-taa, ɛnɛ sakɩyɛ kakɩla sɩm size wendu teu yaa maɣzɩyʋ paakaɖʋnam yaa mɛmfɛyɩ ɖaʋ. Ɖajaa ɛnɛ, ɛ-haɖaa taa payaɣ size Miková. Ɛkɛ pɩɣa naanza n̄ɩŋga kɛ ɛ-caa cɔlɔ. Payaɣ ɛ-caa size Ondrej Varhola, ɛkɛ Etaazuunii ɛjaɖɛ tɛtʋ taa tʋ. Paolʋla ɛ-caa ɛnɛ kɛ pɩnaɣ 1889 n̄ɩŋga taa nɛ ɛsɩ pɩŋaɣ 1942 n̄ɩŋga taa. E-ɖoo kɛ pɛcɛla hɩɖɛ size Julia, palʋla ɛlɛ, pɩnaɣ 1892 n̄ɩŋga taa, nɛ ɛsɩ pɩnaɣ 1972 n̄ɩŋga taa.