Ampiiri Siteti Piilidiŋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Empire State Building efemiye nɛ ɖoo taa

Ampiiri Steti Piilidiŋ (Empire State Building) kɛna ɛsɔdaa mɩnʋʋ tɛ ɛsɔdaa kuduyuu ŋgʋ kɩwɛna Art déco lɛɣtʋ matʋ. Kɩwɛna kuluŋgulu wɛtʋ nɛ kɩwɛ Manhattan kɛ Niyuu YɔrɩkɩEtaazuunii ɛjaɖɛ taa.

Kotoŋa Midtown yɔɔ kɛ Ampiiri Steti Piilidiŋ wɛɛ, kɛ mɛtɛ waa ɛzɩ nasɩtozo nɛ nɩɩnɩwa (350) mbɔ yɔ nɛ tɩŋ habɩyɛ sʋsɔyɛ hɔɔlʋʋ yɔɔ kiŋ. Ɛzɩ Pɩgbaʋ nɛ hɛkʋ 33 kpam nɛ Hɛkʋ 34 kpam yɔ nɛ habɩyɛ hɔɔlʋʋ yɔɔ kiŋ. Palaba Apiiri Steti Piilidiŋ kʋnɛ kɩtɛm sɔnzɩ pɩnaɣ 1931 taa kɛ kɔɔnɔɔ evemiye wiye agoza fenaɣ taa.

Empire State Building, NYC - vue panoramique

Ɛɖalakɩŋ taa talɩɣ ɛzɩ mɛtɛ kudokiŋ 381 mbɩ yɔ (pɩna antɛnɩ lɛ, pɩkpɛndɩ pɩlɩ mɛtɛ waa kudokiŋ 443,2). Ɖɩtɩlɩ ɖɔɖɔ size Ampiiri kʋnɛ, kɩwɛna ɛsɔdaa kuduyuŋ weyi yɔ, ɛɖɔɣ sakɩyɛ. Nɛ ɛpɩzɩɣ ɛtalɩ kuduyuŋ mɩnʋʋ nɛ naala(102) mbɩ yɔ.

Ampiiri Steti Piilidiŋ Kʋnɛ kɩkɛ ɛsɔdaa kuduyuu ɛsɔdaa kuduyuŋ n̄ɩŋgʋ sʋsɔʋ naalɛ n̄ɩŋgʋ kɛ Niyuu Yɔrɩkɩ tɛtʋ taa kɛ Etaazuunii ɛjaɖɛ taa. Kɩkɛ kulukulu kuduyuu kɩkʋyʋ sʋsɔʋ ŋgʋ paama-kʋ ɖoma fenaɣ taa kɛ pɩnaɣ 1920 taa yɔ kɛ One World Trade Center ŋgʋ kɩlɛɣ kʋkɩyɩmɩŋ sʋsɔŋ ɛnʋ wɛnaʋ yɔ.

Empire State Building NYC

Pɩkɛna ɖɔɖɔ size ɖɩnɩɩ size Ampiiri kʋnɛ, kihiuu ɖɩcaɣyɛ kpɛdɛɛ kɛ kan̄atʋ tɩnaɣ you ŋgʋ kɩɩlaba pɩnaɣ 2001 taa kɛ evemiye hiu nɛ kʋɖʋm n̄ɩŋgʋ wiye kɛ salaŋ fenaɣ alɩwaatʋ taa yɔ. You ŋgʋ, kɩlabana nɛ kuduyuŋ weyi ɛwɛ ɖoma hɔɔlasɩ tɩyɛ weyi ɛkɛwɛ World Trade Center yɔ ɛyɔkɩ.