Aller au contenu

Ametisiti

Pɩlɩɩna Wikipediya
Ametisiti

Pɩyɛ nɖɩ payaɣ se Ametisiti yɔ, ɖɩkɛ pɩyɛ wazaɣ ñɩnɖɛ siŋŋ. Ɖɩwɛ ɖoŋ pɩdɩɩfɛyɩ ɛzɩ pɩjakpalɩmɩyɛ yɔ. Ɖɩñɩlɩɣzɩ pelu pelu. Pɩyɛ nɖɩ palakɩna ñɩnɩŋ sɔsɔŋ ndɩ ndɩ. Palakɩna-ɖɩ nɛ tʊmɩyɛ liidiye pɛ tʊmɩyɛ ɖɩlaɖɛ sakɩyɛ. Liidiye pɛ tʊmɩyɛ ɖɩlaɖɛ nɖɩ payaɣ se sowɛyeerii (joaillerie).

Amethyst by alexfurr

Tɔm piye Ametisiti ɖɩñɔyɛ[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Krɛsɩ kɩbɩnʊʊ kʊnʊŋ taa lɛ, payaɣ se ἀμέθυστος / améthustos. Krɛsɩ kʊnʊŋ taa lɛ, tɔm piye nɖɩ, ɖɩ-lakaɣ kɛ μεθύω / methúô ; pʊ-tɔbʊʊ se weyi sʊlʊm kʊ-ɩ yɔ. Ɛbɛ labana nɛ pakʊ pɩyɛ nɖɩ hɩɖɛ se weyi sʊlʊm kʊʊ-ɩ yɔ ? Pakʊma-ɖɩ hɩɖɛ nɖɩ, mbʊ pʊyɔɔ yɔ, ɖɩ-tɔlɩm wɛ ɛzɩ sʊlʊm mbʊ payaɣ se fɛɛ yɔ. Sʊlʊm mbʊ, ɛyʊ ɛñɔ-pʊ yɔ, pʊkʊʊ-ɩ.

Améthyste 3

Pɩyɛ nɖɩ payaɣ se Ametisiti yɔ ɖɩ-tɔlɩm[ñɔɔzɩ | ñɔɔzɩ wikicode]

Pɩyɛ nɖɩ payaɣ se Ametisiti yɔ, ɖɩlɛɣzɩɣ tɔlɩm ndɩ ndɩ. Ɛlɛ, yee pɩwɛ hakuu nɛ pɩcɛzɩ ɛzɩ 250 teekiree kɔyɔ, ɖɩ-tɔlɩm yoluu. Yee pɩwɛ hakuu nɛ pɩtalɩ 500 teekiree kɔyɔ, pɩyɛ nɖɩ payaɣ se Ametisiti yɔ, ɖɩ-tɔlɩm wɛɣ ɛzɩ sʊtʊ lɩm yɔ. Ɛlɛ, ɖɩ-tɔlɩm mbʊ pɩɖaɣnɩɣ lɛɣzʊʊ yee feveku ɛsa miŋ nɛ pɩtalɩ 600 teekiree kɔyɔ.

Amethyst ring

Pɩjaakpalɩmɩyɛ nɖɩ payaɣ se Ametisiti yɔ pakpakɩɣ nɛ palakɩna mbʊ payaɣ se siitirini waa yɔ. Miŋ yaa feveku palakɩna Ametisiti pɩjaakpalɩma tʊmɩyɛ nɛ palakɩ ñɩnɩŋ ndɩ ndɩ.