Aller au contenu

Alfred Hitchcock

Pɩlɩɩna Wikipediya
Ɖajaa Alfred Hitchcock

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ
Ɛ-tʋmɩyɛ Sinimaɣ tʊma tanaŋ laɖʊ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Leytonston, Aŋglɩtɛɛrɩ
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ kɩyɛɛna fenaɣ kɩyakʊ 13 pɩnaɣ 1899
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Bel Air, Los Angeles
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ ɖomaɣ fenaɣ kɩyakʊ 29 pɩnaɣ 1980

Alfred Hitchcoch kɛ laɖʊ, lɩzɩyʊ, ɛkɛ ɖɔɖɔ Piritaniki sinimaɣ tʊma tanaŋ laɖʊ, palʊla-ɩ kɩyɛɛna fenaɣ kɩyakʊ 13 pɩnaɣ 1899 kɛ Leytonston tɛtʊ taa nɛ ɛsɩ ɖomaɣ fenaɣkɩyakʊ 29 pɩnaɣ 1980 kɛ Bel Air Los Angeles tɛtʊ taa. Ɛyʊ ɛnɛyɔ ɛmʊ niiye Piritaniki tɛtʊ taa sɩnɩma tʊma laɖa tɩŋa yɔɔ pɩtɩŋna 2007 ndɔnjɔɔlɩyɛ pɩlɩtʊ natʊyʊ yɔɔ.

Hitch-at-work;1975-FamilyPlot;SF-On-Location

Ɛlakaɣ pɩnzɩ ɛzɩ hiu waa loɖo tʊmɩyɛ taa lɛ, ɛla sinimaɣ naa mba pɔyɔɔdʊʊ yɔɔ hiŋ kɩgbanzɩ nɛ naatozo. Ɛlɛ pʊcɔ lɛ, ɛkalaba sɩnɩma naa mba paayɔɔdʊʊ yɔ nɛ pʊcɔ ɛlakɩ kɩyɔɔda. Alfred kʊyɩ ɛ-ɛjaɖɛ taa nɛ ewolo ɛcaɣ Hollywood tɛtʊ taa, pʊcɔ kedeŋga kpeekpe you sɔsɔʊ paɣzɩ. Pʊkɔma ɖomaɣ fenaɣ kɩyakʊ 20 pɩnaɣ 1955 alɩwaatʊ taa, ɛmʊ Amerika ɛjaɖɛ ɛyʊtʊ ɛlɛ eteyele Piritaniki ɛyʊtʊ ndʊ tiyeba se ɛ-ɛsʊtʊyʊtʊ alɩwaatʊ tala lɛ, pakpa-ɩ se ɛkɛ Piritaniki Ampiiri yɔɔ paɣtʊ yɔɔ sɩŋgɩyʊ.

Fichier:Psycho 1960 Lobby Card.jpg
Psycho 1960 Lobby Card

Alfred Joseph Hitchcock, palʊla-ɩ pɩnaɣ 1899 Leytonstone tɛtʊ taa, tɛtʊ ndʊ tɩwɛ Londre nɛ hayi kiŋ yɔɔ. Ɛkɛ William Hitchcoch weyi palʊla-ɩ pɩnzɩ ɛzɩ 1862 nɛ ɛsɩ pɩnaɣ 1914 alɩwaatʊ taa pɩɣa. E-ɖoo kɔyɔ Emma Jane Hitchcock, palʊla-ɩ Whelan pɩnaɣ 1863 nɛ ɛsɩ pɩnaɣ 1942. Ɛ-caa kaakɛ kalɩma pɛdɩyʊ nɛ tɩŋ pee nɛ hatʊ ɖozi pɛdɩyʊ ɖɔɖɔ.

Alfred weyi e-ɛcɔzɔ hana-ɩ hɩɖɛ yɔɔ, ɛ-caa ɖalʊ, ɛɛkɛ tɩnʊʊ kɛ piyaa naatozo hɛkʊ taa. Ɛ-ñʊʊ yɔɔ mba yɔ, William nɛ Eileen, keeke lɛ, palʊla-wɛ pɩnzɩ 1890 nɛ 1892 alɩwaatʊ taa kɛnɛ. E-liɖe taa ɛyaa sakɩyɛ kaakɛ katoliki mba, kɔzɩ kɔzɩ e-ɖoo nɛ e-neze kɛ cɛjɛ liɖe taa kaakɛ Irlandi ɛyaa. Londrɩ tɛtʊ taa lɛ, Hitchcock laba Ignatius kɔlɛzɩ kɛ Stamford Hill, pɩɩkɛ sukuli ŋgʊ kɩɩwɛ Yeesuu Krɩstʊ ɛgbadɩnaa nesi tɛɛ yɔ.

Evebu ɛnɛyɔ ɛkɛtɩɣ ɛ-pɩjatʊ alɩwaatʊ taa lɛ, ɛɛwɛ eyeke ɛlɛ pakandaɣ ɛ-yɔɔ ɖeu, mbʊ pʊyɔɔ ɛɛwɛ eyeke kɔyɔ se ɛkɩlɩ kiɣ nɛ ɛkɩlɩ paɣlʊʊ. Ɛ-maɣmaɣ ɛpɩzɩ yɔɔdʊʊ se ɛtafɛyɩna ɛgbaɣtʊ ɛ-tɛ alɩwaatʊ ndʊ tɩ-taa nɛ alɩwaatʊ ndʊ payi mbʊ yɔ eleyaɣ eyeke ɖɔɖɔ.

Pʊkɔma pɩnaɣ 1914, pɩnaɣ ŋga ɛ-caa sɩba, mbʊ lɛ ɛɛwɛna pɩnzɩ hiu nɛ nanza yeke, nɛ ɛlɩɩ Ignatius kɔlɛzɩ taa nɛ ɛɖɛɛ ɛlakɩ London County Council School of Engineering and Navigation kɔlɛzɩ kɛ Poplar (Londre). Ɛmʊ ɛ-takayaɣ peeɖe wayi lɛ, pamʊ-ɩ tʊmɩyɛ sukuli ŋgʊ kɩ-taa. Pɩnaɣ 1923 lɛ, ɛkatɩ ɛ-halʊ Alma Reville weyi ɛkaɣ kpaʊ yɔ alɩwaatʊ ndʊ ɛyɛlaɣna Graham Cutts Woman to Woman (pʊkʊ payʊ sɔsɔ) kɛlɛm kɛlɛm yɔ nɛ ɛɖʊ-ɩ nɛ tabalɩyɛ. Ɛlabɩ-ɩ halʊ pɩnaɣ 1926 Londre tɛtʊ taa.