Alan Turing

Pɩlɩɩna Wikipediya
Alan Turing

Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ
Ɛ-tʋmɩyɛ Matematiki laɖʋ
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Maida Vale, London, Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ Mɩsɩkʋm fenaɣ kɩyakʋ 23 n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1912
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ Wilmslow, Cheshire, Kewiyaɣ Kɩkpɛndaɣ
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Mɩsɩkʋm fenaɣ kɩyakʋ 7 n̄ɩŋgʋ wiye, pɩnaɣ 1954

Alan Mathison Turing, palʊla-ɩ mɩsɩkʊm fenaɣ kɩyakʊ 23 pɩnaɣ 1912 kɛ Lɔndrɩ tɛtʊ taa. Ɛyʊ ɛnɛyɔ ɛsɩ mɩsɩkʊm fenaɣ kɩyakʊ 7 pɩnaɣ 1954 kɛ Wilmslow. Ɛɛkɛ lɛɣtʊ tɩlɩyʊ nɛ mɛɛsaɣ tɛ maʊ tʊ kɛ Pritaniki tɛtʊ taa, ɛnʊ tɩna anasayɩ ñɩɣtʊ tʊma tɩlɩyɛ tɛ kiɖe.

Ɛyʊ ɛ-tɛ laɣsɩ yeba se pasɩ Church lɩmaɣza tam yɔɔ, weyi ɛyɔka lɛɣtʊ tɔmpiye taa mbʊ ɛzɩ papɩzɩ pakpaɣ-ɖɩ nɛ palabɩnɛ akɔnta yɔ. You sɔsɔʊ wayɩ lɛ, ɛnʊ lɛɣna labʊʊ tʊmɩyɛ anasaayɩ ñɩɣyʊʊ ŋgʊ ɖɩyaɣ se ɔɔrɩdɩnatɛɛrɩ yɔ kʊyɔ kajalaɣ ɖeɖe nɛ eseɣti ndɔnjɔlɩyɛ tɔmʊʊ ŋgʊ kʊyɔ se ɛzɩ papɩzɩ polu lɛɣtʊ, yes pakpakʊʊ Turing lɩmaɣza. E-fezuu caɣʊ tobi ŋgʊ wayɩ lɛ, ɛsɔɔlɩ ɛzɩma pɛkpɛlɛkɩ pɩɣa pɩkɔɔ pɩtalɩ kɛ-tɛ paɣlʊʊ nɛ Turing matʊ.

Kpaɣ kedeŋga kpeekpe you sɔsɔʊ naalɛ ŋgʊ alɩwaatʊ taa, ɛlaba tʊmɩyɛ sakɩyɛ Enigma ñɩɣyʊ ɛlɛ, mbʊ payi ɛlaba yɔ pɩɩwɛ mɛɛsaɣ tɛ nɛ Caama sɔɔjɔnaa lakɩna tʊmɩyɛ. Pɩtɛ wɛtʊ yeki nɛ pɔyɔkɩ mɛɛsaɣ tɛ matʊ, nɛ tɔm kɛdɩyaa sakɩyɛ cɔlɔ lɛ, piyeki nɛ paɖaŋ kpɛndɛ lɩmaɣzɩyɛ ɖoŋ pɩtalɩ ɛzɩ pɩnzɩ naalɛ mbʊ yɔ.

Pʊkɔma pɩnaɣ 1952 pɩtɩŋna tɔmʊʊ nakʊyʊ yɔ se ɛsʊʊna abalaa lalaa mbʊ lɛ, pɩñɩŋɩ se pakpa-ɩ nɛ pahʊna-ɩ tɔm. Pɩsa nɛ pataa ɖɩ-ɩ salaka lɛ, etisi se pakpaɣ ɛ-hɩm yaa abalɩtʊ. Pamana Turing e-kuduyuu tɛ Manchester ɛsɩba, paɖʊ-ɩ kɔyɛ kɛ mɩsɩkʊm fenaɣ kɩyakʊ 7 pɩnaɣ 1954 taa.

Alan Turing, palʊla-ɩ Maida Vale, ajɛyɛ ñʊʊŋ yɔɔ caɣʊ alɩwaatʊ taa tʊma yɔɔ cɔnɩyʊ nɔyʊ lʊlana-ɩ, paya-ɩ se Julius Mathison Turing ɛ-nɛ ɛ-halʊ Ethel Sarah Turing (Stoney hɔʊ taa palʊla-ɩ). Alan wɛna pɩnaɣ kʊyʊmaɣ mbʊ lɛ, Turing hɔʊ taa ɛgbadɩna ɖɔkɩna-ɩ. E-ɖoo pɩsɩ ɛkɔɔ ɛ-caa cɔlɔ, ɛɛwɛ Ɛndɩ samaɣ tʊmɩyɛ ɖɩlaɖɛ ɖeɖe. Papɩsɩ pɔkɔɔ patɩŋnɛ Kewiyaɣ Ɛjaɖɛ taa alɩwaatʊ ndʊ Julius mʊ hɛzʊʊ takayaɣ yɔ pɩnaɣ 1926 taa.

Ɛ-caanaa wona-ɩ Michael’s Kiɖeɖeu sukuli taa alɩwaatʊ ndʊ ɛwɛna pɩnzɩ loɖo yɔ. E-sukuli ñʊʊ tʊ caŋ ɛtɩlɩ-ɩ se ɛwɛ lɔŋ piŋ ɖɔɖɔ ɛzɩ ɛ-wɩlɩyaa kɛ Marlborough tɛ kɔlɛzɩ taa. Marlborough sukuli taa peeɖe lɛ, tɔmʊʊ nakʊyʊ kɔna-ɩ kaɖɛ pazɩ mbʊ pʊyɔɔ yɔ, sukuli ŋgʊ kɩ-taa peeɖe lɛ ɛkatɩ ɛ-tabalaa mba yɔ pakɩlɩ paɣlʊʊ nɛ eyele ɛnaɣ ɛ-tɩ ɛzɩ ɛwɛ eyeke pɛ-hɛkʊʊ taa, ŋgʊ ɛnʊ kɩlɩna-wɛ lɔŋ.