Afrika wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa lɩŋgamɩŋ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Afrika wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa lɩŋgamɩŋ kɛna lɩŋgamɩŋ sɔsɔŋ sɔsɔŋ weyi ɛhɛ bvAfrika hɛkʊ nɛ hɛkʊ taa nɛ ɛpɩlɩ ɖama pɩlaɣɣ nɛ pɩtalɩ wɩsɩ ɖɩlɩyɛ taa yɔ. Afrika wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa lɩŋgamɩŋ ɛnɛ ɛkpaɣna ɛzɩ tɛtʊ hɛkʊ nɛ hɛkʊ taa kejeɣa 5° hayʊ kiŋ yɔ nɛ pɩtalɩ ɛzɩ 15° hadɛ kiŋ yɔ.

Afrika wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa lɩŋgamɩŋ taa sɔsɔŋ kɔyɔ: Victoria lɩŋgamʊʊ, lɩŋgamʊʊ kʊnɛ, ŋgʊ lɛ naalɛ ñɩŋgʊ kedeŋa kpeekpe taa lɩŋgamɩŋ weyi ɛkɩlɩ walanzɩ yɔ; Tanganika lɩŋgamʊʊ, kʊkʊ lɛ keteŋa kpeekpe taa naalɛ ñɩŋgʊ ɖɔɖɔ lɩŋgamɩŋ weyi ɛlɛ kɩlɩ liŋguu yɔ. Afrika wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa lɩŋgamɩŋ ɛnɛ ɛfɛyɩ kpayɩ kpayɩ mbʊ pʊyɔɔ yɔ Victoria Liŋgamʊʊ, Albert nɛ Edouard lɩŋgamɩŋ ɖeke kpeŋna nɛ ɛfalɩɣ Niili pɔɔ kʊlʊmaɣ taa. Pɛtɛkpɛndɩna Rukwa lɩŋgamʊ nɛ Moero ñɩŋ.

Afrika wɩsɩ ɖɩɖʊyɛ taa lɩŋgamɩŋ nɛ ɛ-tɛ kilomɛtanaa nabʊlɛ taa kɔ yɔ: Victoria (68 100 km², 82 m, Tanganyika (32 900 km², 1 433 m); Malawi (30 900 km², 706 m); Turkana (6 405 km², 109 m); Rukwa (5 760 km²); Albert (5 270 km², 51 m; Moero (5 120 km², 27 m); Kivu (2 700 km², 485 m); Édouard (2 150 km², 117 m); Kyoga (1 720 km², 5,7 m).