Ɛyʊ waɖɛ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Action1106 human-rights-sign
Strasbourg- European Court of Human Rights

Ɛyʊ waɖɛ kɛ ɛyʊ yɔɔ lɩmaɣzɩyɛ tɛ tɔm yaa tɔm hʊʊ tɛ ɖoŋ yaa politiki tɛ tɔm pɩlɩna ɛyʊ weyi ɛwɛna kedeŋna taa waɖɛ ndɩ ɖɩfɛyɩ se pokuudi-ɖɩ yɔ, paa pɩkɛ waɖɛ ndɩ ɖɩwɛ ɖeʊ paɣtʊ taa yaa wɛtʊ naa ndɩ ndɩ ɛzɩ kʊnʊmɩŋ yaa ɛjaɖɛ tʊ tɛ tɔm yaa Ɛsɔ kɩlaʊ tɛ maɣzɩm.

Pɩtɩŋna lɩmaɣza a-naa a-yɔɔ lɛ, paa ɛyʊ weyi, ɛyʊ ɛzɩ weyi ɛwɛ ɛ-tɩyɔɔ kɛ samaɣ taa yɔ ɛwɛna ɛ-tɛ waɖɛ. Waɖɛ ndɩ ɖɩwɛ ɛ-maɣmaɣ ɛ-cɔlɔ nɛ pɩkɛ-ɩ pɩyʊʊ kiɖeɖem nɛ pɩha ɛ-sɛɛ nɛ samaɣ nɛ kewiyaɣ tɛ ɖoŋ. Ɛyʊ tɛ ndɩ pasɩma-ɖɩ paa ɛjaɖɛ ndɩ lɛ ɖɩ-taa nɛ ɖɩwɛ kɩmaŋ paa hɔɔlʊʊ ŋgʊ lɛ kɩ-taa nɛ pɩtasʊʊ wɛtʊ ndɩ ndɩ taa ɛzɩ sɔsɔtʊ yaa canaʊ tɔm taa ɛzɩ tindime naɖɩyɛ taa ɛyaa yaa ɛyaa nabɛyɛ yaa tisuu tɛ ɛyaa nabɛyɛ yaa ɛyaa nabɛyɛ yem ko mba pamazɩɣ se ɛyaa mba pakaadʊʊ lalaa yɔ palɩzɩɣ-wɛ ɛyaa taa yɔ.

Waɖɛ ndɩ ɖɩkɛ ɛyʊ pɩyʊʊ yɔ pasɩma-ɖɩ paa ɛsɛkuliye ɛjaɖɛ ndɩ ɖɩ-taa kɛ paɣtʊ takayasɩ taa yaa ajɛyɛ hɛkʊʊ taa nesi tabalɩyɛ aŋgbaa taa se pɩpɩzɩɣ nɛ pɩhaɣ ñamtʊ pɩkpɛdɩna ejaɖɛ maɣmaɣ. Waɖɛ tɛ ñɔʊ nɛ ɖɩ-tɛ wazaɣ kɛ pɩyʊʊ weyi ɛ-yɔɔ ndɔnjɔlɩyɛ paɣla siŋ ɛyʊ yɔɔ lɩmaɣzɩyɛ nɛ tɩlɩyɛ tɛ politiki nɔmɔʊ hɔɔlʊʊ taa yɔ.

Pɛrɩsɩ pamaɣzaɣ se kɩkɛ ɛyʊ waɖɛ ɖɩlɩyɛ kɛ kpaɣɖʊ lʊbɛ alɩwaatʊ taa pʊcɔ palʊlɩɣ Yeesu-Krɩstʊ Cyrus sɔsɔ tʊ kewiyaɣ alɩwaatʊ taa. Babylone you alɩwaatʊ wayɩ pɩnaɣ -539. Takayaɣ ŋga kawɩlɩɣna alɩwaatʊ ndʊ pʊcɔ pakpaɣ Babylone yɔ nɛ kawalɩwɩɣ keele Cyrus sɔsɔ tʊ tɛ lɩmaɣzaɣ Babylone mba tɛ.

Canadian Tribute to Human Rights

Ɛ-tɛ kewiyitʊ kaalaba ɖeu mbʊ pʊyɔɔ yɔ ɛɖʊwaɣ mba padaanɩɣ tɔm yɔ tʊma ɖoŋ ñɩnaa nɛ eyeki nɛ mba pakɛza-wɛ tɛtʊ yɔ papɩsɩɣ pa-ajɛyaa taa nɛ ɛpɩsɩna kɩlaʊ tɛ sɩʊkpelesi nzɩ paawona Babylone se papɩsɩna-zɩ pɛ-tɛ kiɖe tɛ Ɛsɔ sɛtʊ kpaŋ taa. Ɛhaɣ waɖɛ Ɛsɔ sɛtʊ ɛ-tɛ kewiyaɣ ɛjaɖɛ taa. Kajalaɣ ɛyʊ waɖɛ tɛ takayaɣ kaakɛ Virginie ɛjaɖɛ tɛ ŋga. Georges Mason manakɛ nɛ Virginie ɖama nɩnaʊ ŋgbɛɛ tisi pɩyɔɔ pɩnaɣ 1776 Mɩsɩkʊm fenaɣ kɩyaakʊ 12 –nɛ payaɣ nɛ Ɛnglɩsɩ taa se Bill of Rights américain.