Ɛwadɩyɛ lɩm hoɖe (El Niño)

Pɩlɩɩna Wikipediya

Ɛwadɩyɛ lɩm hoɖe naɖɛyɛ wɛɛ nɛ payaɣ-ɖɩ ɖooo lɔŋ se El Niño. Ɛwadɩyɛ lɩm hoɖe nɖɩ ɖɩwɛ Pérou nɛ Equateur pɛ-tɛtʋ taa. Ɛwadɩyɛ lɩm hoɖe nɖɩ ɖɩwɛ hakuu. Ɖɩpaɣzɩɣ kpem lɛ, kpakpasɩ kpaʋ yaa piyiŋ lɔʋ sɩɣ tɩnaɣ. Sɔnɔdaa lɛ, ɛwadɩyɛ lɩm hoɖe nɖɩ ɖɩpɩsɩ keveŋka nakɛyɛ ŋga kɛwɛna ndɩ kpem yɔ. Keweŋka ŋga kɛwɛ ndɩ nɛ kewensi lɛɛsɩ. Keweŋka ŋga, ke-feveku soŋaa pɩkɩlɩ kewensi lɛɛsɩ fevekiŋ. Lɩm keveŋga ŋga, panɩɣ ka-taŋ Pacifique nɛ hadɛ kiŋ lɩm fɛɛʋ taa kiŋ. Lɩm keveŋga ŋga kɛwɛ mbʋ nɛ pɩɖɛɛna Perou tɛtʋ nɛ hadɛ kiŋ hɔɔlʋʋ taa. Lɩm keveŋga ŋga, katamsɩna ɛsɔkaɣ tɛ kpaɣ Pasifiki wɩsɩ ɖɩlɩyɛ hɔɔlʋʋ taa nɛ puwolo Pasifiki wɩsɩ ɖɩɖʋyɛ hɔɔlʋʋ taa. Paya pɩ-tamsɩnaʋ mbʋ se wɩsɩ ɖɩlɩyɛ aviɣda.