Aller au contenu

Ñɩɣlɩm nɩɣyʊʊ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Stripes (11966783695)

Ñɩɣtʊ pakpakʊʊ nɛ polukina wondu ndɩ ndɩ ɛjaɖɛ yɔɔ cɩnɛ: kʊdʊyʊŋ maʊ taa (lɔbʊtʊ taa, kafintanaa mba pɔlɔkɩnañɩɣtʊ yɔ), pʊlɔmʊ tʊmɩyɛ yaa pɔmpɩnaa, lɔɔɖa lubu (kpaɣ cɛɛcɛ pɩtalɩ ɛsɔtaa lɔɔɖɩyɛ), tʊma ndɩ ndɩ sɩm tʊma taa, malɩfanaa nɛ pɩkpaɣ pɩɖɛɛ.

Spiral (11543551024) (3)

Ñɩɣlɩm ñɩɣtʊ wazɩɣ ɖɔɖɔ se polubina ñɩɩyasɩ ndɩ ndɩ: laadiɖiki miŋñɩɣyasɩ nɛ nzɩ sɩkaɖuʊ nɛ tɛʊ yɔ, kɛlɛm kɛlɛmnaa wondu, kanɖʊnaa, kpelasi nɛ pɩkpaɣ pɩɖɛɛ. Ñɩɣtʊ waɣzaɣ ɖɔɔ pɩdɩɩfɛyɩ nɛ pɩkpaɣna pɩnaɣ 1980 lɛ tɛtɛɛ ñɩm mbʊ pɩdaa wɛ ñɩɣlɩm yɔ pohuyuu-tʊ yem.

Monkey Magic (6906668)