Cɛɛcɛ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Draisine yaa Laufmaschine, 1820. Cɛɛcɛ kajalaɣ

Cɛɛcɛ yaa kpayaɣ, pɩkɛ n̄ɩɣyʋʋ ŋgʋ kʋɖɔŋ tataa ɛzɩ lɔɔɖɩyɛ yɔ. Ɛlɛ, cɛɛcɛ n̄ɛwɛna pɔbɔla naalɛ. Kɩseɣ seu mbʋ yɔ, pɩlɩɣna weyi ɛsaɣ-kʋ yɔ, ɛ-cɔlɔ. Weyi ɛsaɣ cɛɛcɛ yɔ, payaɣ-ɩ se cɛɛcɛ sayʋ. Ɛcakɩ ki-kpeɖe yɔɔ nɛ ɛsɩɩ ɛ-nɩŋgbanzɩ peedaalɩ waa yɔɔ. Ɛsaɣ lɛ, kpasɩ hɔŋna wayɩ pɔbɔɖɛ nɛ Cɛɛcɛ seɣ.

Ɛsɩndaa pɔbɔɖɛ tɩna tɔm, nɖɩ yekina nɛ cɛɛcɛ sɩŋɩɣ yiɣyiɣ, kiikpiliɣ. Cɛɛcɛ n̄ʋʋ sayʋ tʋʋzʋʋ nɛ ɛsaɣ. Pʋwɛɛ se ɛɖɔkɩ cɛɛcɛ n̄ʋʋ nɛ e-nesi naalɛ kpam nɛ ɛtʋʋzʋʋ camɩyɛ. Mbʋ yaɣna-ɩ waɖɛ nɛ ɛpɩzɩ ɛhɛtɩ yaa ese lɔŋ.

Cɛɛcɛ, Cassis, Fransɩɩ
Bike with chickens

Kedeŋa yɔɔ cɩna, cɛɛcɛnaa ɛyaa kɩlɩɣ caɣʋ. Ɛyaa cakɩ cɛɛcɛnaa paa ɖooye. Nabʋyʋ taa yɔ, pɩkɛ-wɛ aleɣya pʋyʋ yaa tomnaɣ taa hayɩsʋʋ pʋyʋ. Tɛtʋ sʋsɔtʋ taa cɛɛcɛ pɩzɩɣ kise kilomɛtɛwaa hiu nɛ kagbaanzɩ n̄ɩɣyʋʋ kʋɖʋmʋʋ yɔɔ. Yee habɩyɛ ɛwalɩ camɩyɛ yamm nɛ nabʋyʋ ɛɛcɛyɩɣ ɖɩ-yɔɔ yɔ, ɛzʋtʋyʋ pɩzɩɣ ɛcaɣ cɛɛcɛ ese ɛzɩ kilomɛtɛwaa hiu nɛ loɖo yaa niidozo n̄ɩɣyʋʋ kʋɖʋmʋʋ yɔɔ. Cɛɛcɛnaa mba palaba se pesena-wɛ yɔ, cɛɛcɛ sayʋ weyi pahayɩsa-ɩ camɩyɛ yɔ, ɛpɩzɩɣ esena-kʋ pɩtalɩ kilomɛtɛwaa 70 n̄ɩɣyʋʋ kʋɖʋmʋʋ yɔɔ. Ɛlɛ, ɖenɖe pɩwalɩ camɩyɛ landamm nabʋyʋ ɛɛcɛyɩɣ yɔ. Cɛɛcɛ sayʋ weyi ɛkakɩla senaʋ nɛ-kʋ yɔ, ɛpɩzaa ese kilomɛtɛwaa 133,28 n̄ɩɣyʋʋ kʋɖʋmʋʋ yɔɔ. Pɩnaɣ 2009 n̄ɩŋga taa weyi payaɣ-ɩ se, Sam Whittingham yɔ ese ḿbʋ.

Velos libres Antwerp

Pɩɩnɩɣ ɛyʋ cɛɛcɛ saɣʋ taa pɩtalɩ ɖɔnɛ taa. Ŋgʋ cɛɛcɛ sayʋ kɩla ɖeu tam naalɛ yaa naadozo mbʋ yɔ ɖɔnɛ. Ɖɔɖɔ lɛ, pɩkɩlɩ lɛɛlɛɛ tam naalɛ yaa naanza mbʋ yɔ ɖɔnɛ. Ɛyʋ lesiɣ ɖoŋ weyi ɖɔnɛ taa yɔ, pɩtatalɩ weyi elesiɣ cɛɛcɛ sayʋ taa yɔ.

Police cyclists Lɔndrɩ Olympic Torch Relay