Édith Piaf

Pɩlɩɩna Wikipediya
Édith Piaf 914-6436

Édith Piaf kɛ hendu teyu yaa koowa teyu yaa maɖʋ sɔsɔ nɛ ɛ-tɛ ɛkɛ ɖɔɖɔ hendu yaa tɔm mayʋ sɔsɔ. Ɛkɛ halʋ. Nɛ ɛkɛ fransɩɩ ɛjaɖɛ taa tʋ. Palʋla-ɩ kɩyakʋ yaa evemiye hiu nɛ nakʋ n̄ɩŋgʋ (19) wiye kɛ saŋayɩŋ fenaɣ taa kɛ pɩnaɣ 1915 taa kɛ Paarii ɛjaɖɛ tɛtʋ taa.

Nɛ ɛsɛɛ hɩɖɛ size Édith Giovanna Gassion. Ɛsɩba kɩyakʋ yaa evemiye hiu (10) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ aloma fenaɣ taa pɩnaɣ 1963 taa kɛ egeetiye nɖɩ payaɣ-ɖɩ size Grasse yɔ ɖɩ-taa. Ɛtɛ minziiki paya size music-hall.

1951 La P'tite Lili - Théatre ABC retouched2

Ɛpaazɩ caɣ caɣ lɛ, ehiɣ waa yaa paya-ɩ hɩɖɛ size «la Môme Piaf». E-ɖoŋ taa kɛ, wabɩtʋ ndɩ ndɩ laba lona ndɩ ndɩ taa pɔjɔla tɛlɛŋa nɛ panaɣ lɛ. Ɛ-wabɩtʋ lona hendu teu nayɩ kɔyɔ : wezuu ɖeu caɣʋʋ (La Vie en rose), nɛ Aaɩ, maakpiɖiɣ nabʋyʋ yɔ (Non, je ne regrette rien), nɛ sɔɔlɩm kɩɖaʋ hendu (Hymne à l'amour), nɛ mɛndɛ wataŋga yaa witiŋga taa tʋ (Mon légionnaire), nɛ samaɣ yaa ɛyaa tikaɣ (La Foule), nɛ n̄ɩm tʋ sɔsɔ (Milord), nɛ pɩtasɩna mɛ-Ɛsɔ (Mon Dieu) yaa L'Accordéoniste.

Elle fréquentait la rue pigalle, Raymond Asso, Louis Maitrier, Edith Piaf 1943

Ɖoɖoo ɛnɛ, e-teu nɛ ɛlɩzʋʋ pɩ-taa yaa ɛɖɛzʋʋ kpagba. Nɛ ɛ-nɔɔ taa ɖɛlɛsɩ leleŋ siŋŋ. Eyeba nɛ, soo mayaɣ yaa soo lɩzɩyaa sakɩyɛ, ŋnɩ ɛtaŋ, nɛ patɩzɩnayɩ. Ɖoɖoo Édith Piaf ɛnʋ, ɛwɩlɩ nʋmɔʋ kɩ-paŋgʋ evebiɖe yaa lɛŋ tɩna. Pa-taa nabɛyɛ hɩla kɔyɔ : Yves Montand, nɛ Charles Aznavour, nɛ Les Compagnons de la chanson, nɛ pɩtasɩna Georges Moustaki.

Édith Piaf hendu teyu ɛnɛ, ɛ-hɩɖɛ sɛwa yaa patɩla ɛ-hɩɖɛ kedeŋa yɔ siŋŋ, paa ɛtɛm laba-ɩ kaɖɛ piŋŋ nɛ kʋdɔmɩŋ kɔyɔ. Ɛtɔɔ kʋn̄ɔŋ kpem nɛ ɛtɔɔnʋʋ taa alaafɩya n̄ɩnɩɣ hɔɔlʋʋ taa. Ɛ-kʋdɔŋ ŋgʋ kʋtɔlɩsɩna-ɩ yaa camana-ɩ nɛ ɛsɩ alɩwaatʋ ndʋ tɩ-taa ɛɛwɛna pɩnzɩ hiŋ nanaaza nɛ lʋbɛ (47).