Aller au contenu

You sɩɣa

Pɩlɩɩna Wikipediya
85th Cadet Class Commissioning (4293054543)
Epees Challenge RFF 2013 team t124009

You sɩɣa kɛna mbʋ pʋwɛ tɛlɛm tɩyɛ yɔ. Sɩɣa kanɛ, kɛkɛ you sɩɣa sɔsaɣ nakɛyɛ. Kɛkɛ you wonuu ŋgʋ kɩwɛna tɔlɩm kʋʋlʋmʋm yɔ. You sɩɣa yaa wonuu kʋnɛ, nabɛyɛ yaɣ kʋ size hɔzʋʋ yaa malɩfa. You sɩɣa kanɛ, kɛwɛna nɔɔsɩ naalɛ kɛ cemiŋ ce.

You sɩɣa kanɛ, kɛwɛ lɔŋ cemiŋ ce nɛ kɔ-nɔsɩ nzɩ sɩ-naalɛ. Kɛwɛ ndɩ nɛ you sɩɣa lɛɛka yaa nesi you sɩɣa. Payaɣ kaka nɛ Fransɩ kʋnʋŋ taa size "sabre". Kanɛ kaka fɛyɩ lɔŋ cemiŋ ce ɛzɩ lɛɛka yɔ. Kɛwɛna kɛtɛ nesi kɩpanzɩ hɔɔlʋʋ yɔɔ kiŋ kɛ kpeŋgbeluu yaa huyuu.

Huyuu ŋgʋ, ŋgʋʋ pohuuza you sɩɣa ŋga kɔtɔbʋʋ yɔɔ. Payaɣ kɔtɔbʋʋ size toɖe. Peeɖe pɔɖɔkʋʋ nesi nɛ palabɩna you. Tɔm biye yaa hɩɖɛ size "You sɩɣa" wɛna tɔbɩŋ sakɩyɛ ndɩ ndɩ.

You sɩɣa kanɛ, kɔtɔbʋʋ pɩzʋʋ pɩkɛ size kɛkɛ you sɩɣa lɔŋ ŋga yaa kɩbɩbɩwaɣ.

Yoyogi Sword Fighting 9-4-2005 3-11-37 PM (491125471)

You sɩɣa kanɛ, kɛkɛ ɖɔɖɔ ɖoo kpaɖʋ nɛɛlɛ (20) n̄ɩŋgʋ taa kɛ sɩɣa ŋga kɔhɔʋ kɛ you sɩɣa hɔʋ yɔ.