You

Pɩlɩɩna Wikipediya
JUNGLE WARFARE
Type 59 tank in Military Museum of the Chinese People's Revolution 20180219
Great War

You, pʊtɔbʊʊ se pɩkɛ kaɖɛ tɔm natʊyʊ ndʊ poyouna you wondu yɔ. Pɩkɛ you ŋgʊ kʊwɛ ɛyaa hɛkʊ taa pɩtɩnŋa politiki lɩmaɣza ɛzɩ ajɛyɛ hɛkɩŋ taa nɛ pɩpɩsɩɣ koyondiye kpem ɛyaa hɛkɩŋ taa. You pɩzɩɣ kɩla ɖɔɖɔ ɛyaa kʊyʊma hɛkɩŋ taa lone kʊyʊmɖɩyɛ taa yaa ɛjaɖɛ kʊyʊmɖɩyɛ taa, mbʊ pɔyɔɔdʊʊ yaa payaɣ you ŋgʊ se ɖama hɛkʊ taa you, kʊnʊmɩŋ ndɩ ndɩ tɩna pɩzɩɣ poyo, ɛyaa kʊyʊ ɖɔɖɔ lalaa yɔɔ, ajɛyɛ you naa ɖama ɖɔɖɔ.

Yoŋ nɛ ɛ-tɛ wondu wɛna paɣtʊ yaa waɖɛ nɖɩ ɖɩfɛyɩ keeke, you paɣtʊ, pɩsana kedeŋga samaɣ kiɖe. Paɣtʊ takayasɩ nzɩ sɩɖʊna ɛzɩma pɩkɛna yɔ, pazɩtʊ, wondu ndʊ palana you ŋgʊ. Pʊcɔ you pazɩ lɛ, ñɩŋʊʊ nabʊyʊ wɛʊ, pana paɣtʊ takayaɣ wɛɛ, pazɩtʊ takayaɣ wɛɛ.

Ɛlɛ pɩtɩŋɛ payi mbʊ yɔ pɩpɩzɩ pɩcaɣ yem pɩtɩŋna kizitu natʊyʊ yɔɔ, ɛgbaɣdɩyɛ labʊ yɔɔ, tɩ pɩsɩnaʊ, nɩnaʊ takayasɩ labʊ ɛzɩ tisuu yaa kizuu yaa wabɩtʊ ajɛyɛ lɛna yɔɔ, kɩma kɩhɛyɩŋ nɛ laŋhɛzɩyɛ labʊ kɔɔ pʊwayi.

Lɛɣtʊ ndʊ palakɩ nɛ pʊcɔ papazɩ you yɔ payaɣ se lɔŋ, wabɩtʊ lɛɣtʊ payaɣ se tɩlɩyɛ, mbʊ pʊyɔɔ nɛ pʊcɔ you paɣzɩ yɔ payaɣ kpɛlɛkɩtʊ tɩlɩna Latɛŋ kʊnʊŋ taa polemos nɛ pʊtɔbʊʊ se you nɛ tɩ yɔɔ kadɩnaɣ logos tɔbʊʊ se kpɛlɛkʊʊ. Carl von Clausewitz cɔlɔ lɛ, you kɛ wɛtʊ lɛtʊ ndʊ tɩɖɛʊ wobu yɔɔ wobu yɔɔ pɩtɩŋna laɣsɩ naa ndɩ ndɩ yɔɔ yɔ, ŋgʊ Carl Schmitt ñɔtɔŋ se politiki ŋgʊ kʊtɔsɔɔlɩ you lɩɣna ɛzɩma ɖɩtɛyɩɣ ɛgbaadɩna nɛ koyondina yɔ.

Gaston Bouthoul cɔlɔ lɛ, you kɛ ɖama kʊyɩnaʊ nɛ pɩwɛna laɣsɩ nzɩ pasɩma-zɩ pɩlɩna mba pacaɣ labʊ you ŋgʊ nɛ mba pacaɣ-kʊ labɩnaʊ yɔ. Mbʊ lɛ, pɩwɛna lone nɛ alɩwaatʊ ndʊ tɩ yɔɔ palakɩ you ŋgʊ yɔ nɛ pɩwɛna paɣtʊ ndʊ tɩlɩna tɔm hʊya cɔlɔ. Paɣtʊ ndʊ tɩlɛzɩɣ pɩtɩŋna lona wena a-taa palakɩ yɔu nɛ wɛɛ wena a-taa palakɩ you ŋgʊ yɔ. Kpaagba ñɩŋʊ ŋgʊ pasɩma-kʊ nɛ calɩm kpɛɖʊʊ sakɩyɛ, mbʊ pʊyɔɔ patɩkʊ ɛyaa kɔyɔ pɩwɩlɩɣ se pɛkɛzɩɣ ɖama kɩkɛzɩɣ nɛ tɔm.