Aller au contenu

Yɔrdaŋ Pɔɔ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Yɔrdaŋ Pɔɔ
Yɔrdaŋ Pɔɔ

Yɔrdaŋ kɛŋna pɔɔ ŋga ka-taa Fransɩɩ ɛjaɖɛ taa ɛyaa wokaɣ polu lɩm nɛ pɔsɔʊ pɩya ajama yɔ yaa palakɩ kɩwɛɛkɩm kpeɣyu sɔnzɩ yɔ. Pɔɔ ŋga ka-taa ɖɔɖɔ kɛ Yohanɛsɩ lɩm sɔyʊ kaasɔ Yeesu Krɩstʊ lɩm. Mbʊ yebina nɛ lɩm mbʊ pɩpɩsɩ lɩm kiɖeɖem. Pɔtɔkɩ peeɖe tɛ kazandʊ paa lɛlaɣ fenaɣ ŋga lɛ kɛtɛ kɩyakʊ 13.