Wɩsɩ kʋdɔŋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Paludisme
Anopheles stephensi

Payaɣ wɩsɩ kʋdɔŋ ɖɔɖɔ se pʋtʋ kʋdɔŋ. Kʋdɔŋ piye nɖɩ ɖɩwɛ ɛzɩ kʋdɔŋ piye nɖɩ payaɣ se plazmodɩyɔm yɔ, nɖɩ haɣna wɩsɩ kʋdɔŋ. Pɔɖʋʋ halɩn̄ɩŋgʋ ŋgʋ payaɣ se anofɛɛlɩ yɔ n̄asɩɣna ɛyʋ nɛ kɩɖɛsɩ-ɩ kʋdɔŋ piye nɖɩ. Alɩwaatʋ ndʋ kɩn̄asɩɣ ɛyʋ weyi wɩsɩ kʋdɔŋ kpa-ɩ yɔ, kɩn̄ɔʋ ɛ-calɩm taa kʋdɔŋ piye nɖɩ nɛ kiwolo kɩn̄asɩ weyi wɩsɩ kʋdɔŋ takpa-ɩ yɔ nɛ kɩɖɛzɩ ɛlɛɛ kʋdɔŋ piye nɖɩ nɛ ɛlɛ tɔlɩ kʋdɔŋ kpaakpaa. Alɩwaatʋ ndʋ wɩsɩ kʋdɔŋ piye sʋʋ ɛyʋ calɩm taa yɔ, ɖɩkʋʋ ɛyʋ calɩm taa tooto pe wena alʋkɩna kʋdɔmɩŋ yɔ.

Fighting malaria (10695084334)

Pɩnaɣ 2013 taa wɩsɩ kʋdɔŋ kpa ɛyaa miiliyɔɔ waa 207 nɛ pa-taa lɛ, ɛyaa 627 000 hiɣ sɩm. Yee mbʋ wɩsɩ kʋdɔŋ kɩlɩɣna ɛyaa kʋʋ kedeŋ yɔɔ cɩnɛ. Piya nzɩ sɩtatalɩda pɩnzɩ kagbaanzɩ yɔ nɛ halaa hosi tɩnaa wɩsɩ kʋdɔŋ kɩlɩɣ kʋʋ. Ajɛya wena awɛ Sahara nɛ pɩ-tɛɛ Afrɩka hɔɔlʋʋ taa yɔ, a-ɛyaa mɩnʋʋ yɔɔ lɛ, wɩsɩ kʋdɔŋ kpa ɛyaa 80.

An Angolan women holds a box of Coartem, an anti-malarial drug