Wɩsɩ kʋdɔŋ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Wɩsɩ kʋdɔŋ

Payaɣ wɩsɩ kʋdɔŋ ɖɔɖɔ se "malaria". Kʋdɔŋ piye nɖɩ ɖɩwɛ ɛzɩ kʋdɔŋ piye nɖɩ payaɣ se "Plasmodium " yɔ, nɖɩ haɣna wɩsɩ kʋdɔŋ. Pɔɖʋʋ halɩn̄ɩŋgʋ n̄asɩɣna ɛyʋ nɛ kɩɖɛsɩ-ɩ kʋdɔŋ piye nɖɩ. Pɔɖʋʋ halɩn̄ɩŋgʋ ŋgʋʋ payaɣ se "anofɛɛlɩ". Alɩwaatʋ ndʋ kɩn̄asɩɣ ɛyʋ weyi wɩsɩ kʋdɔŋ kpa-ɩ yɔ, kɩn̄ɔʋ ɛ-calɩm taa kʋdɔŋ piye nɖɩ nɛ kiwolo kɩn̄asɩ weyi wɩsɩ kʋdɔŋ takpa-ɩ yɔ nɛ kɩɖɛzɩ ɛlɛɛ kʋdɔŋ piye nɖɩ nɛ ɛlɛ tɔlɩ kʋdɔŋ kpaakpaa. Alɩwaatʋ ndʋ wɩsɩ kʋdɔŋ piye sʋʋ ɛyʋ calɩm taa yɔ, ɖɩkʋʋ ɛyʋ calɩm taa tooto pe wena alʋkɩna kʋdɔmɩŋ yɔ.

Pɩnaɣ 2013 taa wɩsɩ kʋdɔŋ kpa ɛyaa miiliyɔɔ waa 207 nɛ pa-taa lɛ, ɛyaa 627 000 hiɣ sɩm. Yee mbʋ wɩsɩ kʋdɔŋ kɩlɩɣna ɛyaa kʋʋ kedeŋ yɔɔ cɩnɛ. Piya nzɩ sɩtatalɩda pɩnzɩ kagbaanzɩ yɔ nɛ halaa hosi tɩnaa wɩsɩ kʋdɔŋ kɩlɩɣ kʋʋ. Ajɛya wena awɛ Saharaa nɛ pɩ-tɛɛ Afrɩka hɔɔlʋʋ taa yɔ, a-ɛyaa mɩnʋʋ yɔɔ lɛ, wɩsɩ kʋdɔŋ kpa ɛyaa 80.