Aller au contenu

Vishnu

Pɩlɩɩna Wikipediya

Vishnu (saniskriti kʊnʊŋ taa lɛ, विष्णु / Viṣṇu, tamuli kʊnʊŋ taa lɛ விஷ்ணு / ), ɖɩkatɩɣ vichnou ɖɔɖɔ payaɣ-ɩ se Hari, Padmanabhi yaa Padmanabha), kɛ ɛsɔ naalɛ tʊ trimūrti (ɖɔɖɔ paya-ɩ se hindu ɛsɔ naa naatozo), ɛ nɛ Brahma nɛ Shiva. Pasɩma Vishnu pɩlɩna ɛ-tɛ ɛyʊtʊ pɩsɩtʊ yɔɔ. Vishnu ɛyaa tɛ lɛ ɛnʊ kɛna ɛsɔ keeke, pɩkɛ sukuli nakʊyʊ kɛ sukuli naa naalɛ mba pɛtɛyɩɣ Vishnu ɛsɔ tɔm yɔ ɛ nɛ sɩvayɩsm.

Palɩzɩɣ Vishnu ɛzɩ abalʊ yuulee nɛ ɛcaɣ ɛzɩ wiyaʊ, ɛwɛna nesi naananza, sakɩyɛ taa lɛ ɛɖɔkʊʊ pɔpɔɖɛ yaa Chakra, nɛ pɛɖɩyɛ (gada), yambɔyʊʊ yaa shankha, hɛɖʊʊ (padma) kɛ e-nesi taa. Ɛpaŋ hulaɣ nakɛyɛ ɛ-ñʊʊ yɔɔ, nɛ paya-ɩ se kirita-mukuta. Pɛkɛdɩɣ ɛ-tɔm se ɛcakaɣ ɖʊm yɔɔ Shesha. E-cuɖe taa wɛɛ hɛɖʊ nakʊyʊ, Brahma ñalɩna hɛɖʊʊ ŋgʊ kɩ-taa, ɛkɛ Dharma nɛ Ahimsa pɩɣa.

WLA brooklynmuseum Standing Figure of Vishnu gilt bronze
Vishnu and Lakshmi on Shesha Naga, ca 1870

Pɩwɛ kaɖɛ se patʊʊzɩ keeke Vishnu ɛsɔ tɔm kiɖe. Veda waa taa lɛ, Vishnu kɛ ɛsɔ cikpelu yem, pɛkpɛndɩ-ɩ nɛ Indra, ŋgʊ Varuna, Mitra nɛ Aryaman kaakɛna kajalaɣ ɛsɔ naa sɔsaa mba Vayu, Agni nɛ Surva kaalɛza yɔ. Ɛsɔ Mitra yebina-ɩ ɛ-wɛtʊ tɩŋa, papazɩna e-tomnaɣ (wɩsɩ) nɛ kpegbeka. Pʊwayi yɔ hindu waa tɛ tɔm kɛdɩtʊ taa kɛ pɔtɔŋ se ɛkɛ ɛyʊ nɔɔyʊ trimūrti taa nɛ ɛsɔ siŋ nɔɔyʊ pɛ-tɛ ɛsɔ sɛtʊ taa.

Tɛtʊ, Bhūmi yaa Bhû Devi, ɖɔɖɔ wɛʊ yɔ pakpa-ɩ ɛkɛ ɛ-halʊ. Vishnu lɩza-ɩ lɩm taa pɩtɩŋna ɛ-Varaha lɛzɩtʊ yɔɔ. Ɛ-lʊlʊʊ tɔm ñɔna ɛsɔ kewyaɣ, Tɛtʊ (Bhūmi) nɛ liidiye ɖoŋ (Lakshmi) kɛna wɛtʊ ndʊ tɩñɔna wiyaʊ kpam. Keeke taa lɛ, sankrit kʊnʊŋ taa lɛ payaɣ wiyaʊ se bhūpati, pʊ-tɔbʊʊ se wɩlɩyʊ yaa tɛtʊ walʊ.