Vasco da Gama

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche
Vasco da Gama
Vasco da Gama - 1838.png
Informa
Ɛ-ɛjaɖɛ Pɔritigaalɩ
Ɛ-tʋmɩyɛ Woɖu
Ɛ-ɖɩlʋlɩyɛ Sines, Alentejo, Pɔritigaalɩ
E-efemiye kɩlʋlɩyɛ pɩnaɣ 1460/1469
Ɛ-ɖɩsɩbɩyɛ West Orange, Niwujɛrsii, Etaazuunii
E-efemiye kɩsɩbɩyɛ Saŋayɩŋ fenaɣ kɩyakʊ 24 pɩnaɣ 1524
Vasco da Gama signature almirante.svg
Vasco da Gama por Charles Legrand

Vasco da Gama kɛ Pɔrɩtɩgalɩ tʋ. Ɛkɛ abalʋ weyi ɛwɛna tandaʋ siŋŋ kɛ ɛ-tamaɣ tɛɛ yɔ. Pʋ-tɔbʋʋ size ɛkɛ abalʋ weyi, ɛsɔɔla ɛ-tandaʋ yebu yɔ. Fransɩɩ kʊnʊŋ taa payaɣ-ɩ kɛlɛʋ yem size Vasco de Gama. Samaɣ yaa ɛyaa sakɩyɛ mba pasɩma-ɩ yɔ, pɔdɔŋ ɛ-tɔm size, paa pɩɩla ɛzɩma yɔ, pɩnaɣ 1460 n̄ɩŋga yaa 1469 n̄ɩŋga taa mbɩ yɔ palʋla-ɩ.

Egeetiye yaa tɛtʋ ndʋ tɩ-taa palʋla-ɩ yɔ, ndʋ payaɣ size Sines, kɛ Pɔrɩtɩgaalɩ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa peeɖe. Ɛsɩba saŋayɩŋ fenaɣ taa kɛ efemiye yaa kɩyakʋ nɛɛlɛ nɛ naanza yaa hiŋ naalɛ nɛ naanza (14) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1524 n̄ɩŋga taa mbɩ yɔ. Ɛsɩba nɛ kife nɛ krɩstʋ mba tɔɔ Yesuu krɩstʋ lʋlʋʋ yɔɔ tɔzʋʋ tɛ kazandʋ. Lone yaa tɛtʋ ndʋ tɩ-taa palʋla-ɩ yɔ, ndʋ payaɣ size Cochin tɛtʋ. Tɛtʋ tʋnɛ, tɩwɛ ɛjaɖɛ nɖɩ payaɣ-ɖɩ se Ɩndɩ (Inde) yɔ.

Caminho maritimo para a India

Ɛkɛ lɩm yɔɔ nʋmɔŋ woɖu yaa ɛsɔdaa heɣlim taa saɣʋ sɔsɔ nɔɔyʋ siŋŋ kɛ Pɔrɩtɩgaalɩ ɛjaɖɛ tɛtʋ taa. Sɔnzɩ tɔm taa siŋŋ yaa sakɩyɛ maɣzɩm taa lɛ, ɖajaa sɔsɔ Vasco da Gama kɛ pakpaɣ size ɛkɛ, kɔɔnɔɔ yaa kajalaɣ tʋ kɛ anasaayɩ waa tɛ ɛjaɖe taa, weyi ɛnʋ sɩzɩ ɛlɛɣ talɩɣ Indɩ ɛjaɖɛ taa. Patɩŋana lɩm pɔɔ nɛ pɛɖɛ pɔcɔ tɛtʋ ndʋ payaɣ-tʋ size cap de Bonne-Espérance yɔ kɛ pɩnaɣ 1498 n̄ɩŋga taa.

Ɛ-caa payaɣ size Estêvão de Gama, ɛkɛ Pɔrɩtɩgaalɩ ɛjaɖɛ taa tʋ. Ɛlɩna cejewiye yaa hɔʋʋ ŋgʋ kɩ-taa yɔ, kɩwɛ n̄ɩm, nɛ kɩkɛ ɖɔɖɔ leleŋ hɔʋʋ. Ɛnʋ kɛna wiyau sɔsɔ weyi, ɛɛkɛ tɛtʋnaa panɛ : Sines nɛ Silves pɔyɔ kandɩyʋ yaa yɔɔ cɔnɛyʋ. Ɛnʋ kɛna ɖɔɖɔ ordre de Santiago, nɛ Isabel Sodré pawɩlɩyʋ sɔsɔ. Ɖajaa Estêvão de Gama nɛ ɖo-ɖoo Isabel Sodré pɔhɔʋʋ wɛna piya kagbanzɩ.

A partida de Vasco da Gama para a Índia em 1497

Ɖɩ-hɩla paɣzɩna sɔsɔ yaa kɔɔnɔɔ tʋ pɩkɔ pɩsɩna tɩnʋʋ : Abalɩ pɩɣa kɔyɔ; Paulo da Gama, nɛ João Sodré, nɛ Vasco de Gama, nɛ Pedro da Gama, nɛ Buenos da Gama nɛ halɩ pɩɣa kʋɖʋmaɣ kaakaɣ yɔ : Teresa da Gama ŋga kawala yaa kawalʋʋ yɔ Lopo Mendes de Vasconcelos yɔ.