Aller au contenu

Toovenum (réalité)

Pɩlɩɩna Wikipediya

Mbʊ payaɣna fransɩɩ kʊnʊŋ taa se «vérité» yɔ, mbʊʊ payaɣna kabɩyɛ kʊnʊŋ taa se toovenum. Mbʊ payaɣna fransɩɩ kʊnʊŋ taa se «raison» yɔ, mbʊʊ payaɣna kabɩyɛ kʊnʊŋ taa se toovenum. Mbʊ payaɣna fransɩɩ kʊnʊŋ taa se «réalité» yɔ, mbʊʊ payaɣna kabɩyɛ kʊnʊŋ taa se toovenum. Pʊ-tɔbʊʊ se yee pɔtɔma kabɩyɛ taa se toovenum, pɩpɩzɩɣ pɩkɛ mbʊ Fransɩɩ tʊ ñayaɣ se «vérité» yɔ, pɩpɩzɩ pɩkɛ mbʊ Fransɩɩ tʊ ñayaɣ se «raison» yɔ, pɩpɩzɩ ɖɔɖɔ pɩkɛ mbʊ Fransɩɩ tʊ yaɣ se «réalité» yɔ. Cɩnɛ lɛ, mbʊ Fransɩɩ tʊ yaɣ se «réalité» yɔ, pʊ-tɔm ɖɩyɔɔdʊʊ. Mbʊ Fransɩɩ tʊ yaɣ se «réalité» (toovenum) yɔ, pɩkɛ mbʊ pʊwɛ siŋŋ nɛ ɛyʊ naɣ-pʊ nɛ ɛ-ɛza pe yɔ. Ɖɩkpaɣ se nɔɔyʊ ma takayaɣ nakɛyɛ nɛ ka-taa lɛ, ɛyɔɔdɩ se Togo ɛjaɖɛ ñʊʊdʊ sɩba pɩnaɣ 2005 taa. Pɩkɛ toovenum. Pʊdʊ toɖozi kiɖozu nɛ ɛma-tʊ, pɩkɛ mbʊ siŋŋ. Ɖɩkpaɣ ɖɔɖɔ se nɔɔyʊ ñama takayaɣ nakɛyɛ nɛ ɛkɛdɩ kaka taa se Togo ɛjaɖɛ wɛna ageta sɔsɔna yaa hɔɔlɩŋ sɔsɔŋ kagnaanzɩ : Martime egeetiye nɛ Plateaux egeetiye nɛ hɛkʊ nɛ hɛkʊ (centrale) egeetiye nɛ Kayaɣ (Kara) egeetiye nɛ tuuye (savane) egeetiye. Tɔm ndʊ mayʊ ɛnʊ ɛkɛdɩ ɛ-takayaɣ taa yɔ, tɩkɛ ɖɔɖɔ toovenum, mbʊ pʊyɔɔ yɔ, ageeta ana ɖeyi ɖeyi awɛna Togo ɛjaɖɛ taa. Mbʊ ɛyʊ naɣna ɛ-ɛza pe siŋŋ se pʊwɛɛ, pɔtɔŋ se pɩkɛ toovenum. Tɔm ndʊ ɛyʊ na siŋŋ ɖɔɖɔ se tɩlaba yɔ, pɔtɔŋ se tɩkɛ toovenum tɔm, pɩtɛkɛ pɔpɔtɔ tɔm, pʊ-tɔbʊʊ se pɛtɛcɛtɩ.