Thomas Sankara

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche

Thomas Sankara kɛ Purkina Fasoo tʋ. Ɛkɛ abalʋ lɔŋ tʋ sɔsɔ nɔɔyʋ siŋŋ. Ɛkɛ ɛyʋ kɩ-kpɛdʋ yaa ɛyʋ weyi ɛwɛna piyiŋ sɛmɩŋ yɔ. Palʋla-ɩ saŋayɩŋ fenaɣ taa kɛ evemiye yaa kɩyakʋ hiŋ naalɛ yaa nɛɛlɛ nɛ kʋɖʋmʋ (21) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1949 n̄ɩŋga taa.

Egeetiye nɖɩ ɖɩ-taa palʋla ɖajaa sɔsɔ Thomas Sankara ɛnɛ yɔ, nɖɩ payaɣ size Yako egeetiye kɛ kooka ŋga payaɣ size Haute-Volta yɔ ka-taa. Ɛkɛ pɩɣa ŋga kalakaɣ tʋmɩyɛ siŋŋ kɛ sukuli nʋmɔʋ taa yɔ. Sankara wɛ lɔŋ pɩtatɩfɛyɩ naʋ. Ɛɛwɛ n̄amtʋ camɩyɛ ɛ-ɖɔndɩyɛ taa nɛ samaɣ ɛsɩndaa. Ɛkɛ politiki laɖʋ kpimkpim nɔɔyʋ kɛ ɛ-ɛjaɖɛ Purkina Fasoo taa peeɖe.

Film Capitaine Thomas Sankara

Ɖajaa Thomas Sankara ɛnɛ, ɛtɛ politiki nʋmɔʋ taa peeɖe, pakʋyɩ yaa palɩza e-wezu kɛ aloma fenaɣ yaa evemiye yaa kɩyakʋ hiu nɛ kagbanzɩ (15) n̄ɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1987 n̄ɩŋga taa. Wagaadugu egeetiye tɛtʋ taa ɛsɩba Purkina Fasoo ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa peeɖe. Ɖajaa ɛnɛ, ɛkɛ politiki tʋ ɛzɩ ɛyʋ ɛsɩyɛ naʋʋ yɔ. Ɛkɛ politiki laɖʋ weyi ɛlʋkɩ ɛjaɖɛ kewiyaɣ sɔsaɣ lɩmaɣza yɔɔ yɔ.

Ɛkɛ kewiyaɣ lɩmaɣza sɔsɔna tɩŋgɩyʋ yaa yɔɔ lʋbɩyʋ camɩyɛ ɖɔm nʋmɔʋ taa. Ɛkɛ ɛjaɖɛ tɛ ɛyaa kibiyaa yaa ɛyaa kɩkpɛdaɣ ilemiye kʋɖʋmɖɩyɛ lɩmaɣza tɩŋgɩyʋ yaa yɔɔ lʋbɩyʋ sɔsɔ nɔɔyʋ. Ɛlʋkɩna ajɛɛ wena a-wɛ n̄ɩm nɛ a-sɔɔlɩ ajɛɛ cikpenaa n̄azɩyʋ yɔ. Ɛlʋkɩna mba pɔsɔɔla lalaa tɔyɩtʋʋ yɔ, Kaamulum tɩnaa nɛ ndɛŋkpɛdasɩ tɩnaa.

Pɩnaɣ 1983 n̄ɩŋga taa palɩza-ɩ size ɛkɛ Purkina Fasoo ɛjaɖɛ kewiyaɣ n̄ʋʋ tʋ yaa ɛjaɖɛ ninɖiu. Ɛcaɣ kewiyaɣ kpelaɣ yɔ pɩnzɩ kagbanzɩ nɛ kagbanzɩ pɩnaɣ ŋga ka-taa pakʋyɩ. Ɖajaa ɛnɛ, pɩtɛkɛ ɛsɩm kɩyakʋ. Pɩnzɩ niidozo yaa hiŋ nadozo nɛ lutozo (38) taa ɛsɩba. Ɛlɛ, ɖɩɖɔkɩ size, ɛ-tʋmɩyɛ lʋla pee kɩpana. Mbʋ yebina nɛ paakaɣ ɛ-yɔɔ sɔʋʋ kaʋ. Ɛlʋbana siŋŋ kɛ Afrika ilemiye taa ajɛɛ tɛ lanhɛzɩyɛ yaa tɩ-yɔɔ wɛʋ yɔɔ.

Ɖajaa Thomas Isidore Noël Sankara pɩsaɣ ɛtɩ-ɩ kɩlɛmʋʋ nɛ ɛ-caŋ ɛlɛzɩ tam kʋɖʋmbʋ taa kiɖi kɛ Purkina Fasoo ɛjaɖɛ. Kɩyɛɛna fenaɣ evemiye yaa kɩyakʋ naanza (4) n̄ɩŋgʋ taa kɛ pɩnaɣ 1983 n̄ɩŋga taa kɛ pɩlakaɣ mbɩ yɔ. Ɛlʋbɩyɛ nɖɩ ɖɩ-nʋmɔʋ taa ɛwɛ mbʋ kakaɣ nɛ pɩkɔɔ pɩsɩɩna pakʋyɩ yaa palɩza e-wezu kewiyaɣ kpelaɣ yɔɔ. Kpɛdɛɛ kpɛdɛɛ taa mbʋ yɔɔ lɛ, ɖajaa sɔsɔ Blaise Compaoré kpaɣ kewiyaɣ kpelaɣ. Ɖajaa sɔsɔ Blaise Compaoré kpaɣ kewiyaɣ kpelaɣ yɔ, aloma fenaɣ evemiye yaa kɩyakʋ hiu nɛ kagbanzɩ (15) nɩŋgʋ wiye kɛ pɩnaɣ 1987 ñɩŋa taa.