Thomas Hardy

Pɩlɩɩna Wikipediya
Thomas Hardy, by Herbert Rose Barraud

Thomas Hardy kɛna keɣsi maɖʊ yaa cɩmɩŋ maɖʊ nɛ takayɩsɩ kɩkalasɩ mayʊ. Palʊla Thomas Hardy kɛ mɩsɩkʊm fenaɣ kɩyakʊ naalɛ ŋgʊ pɩnaɣ 1840 nɛ ɛsɩ kɔlaɣ fenaɣ kɩyakʊ 11 wiye pɩnaɣ 1928. Pɩnaɣ 1910 taa paha-ɩ samtʊ nimiye sɔsɔyɛ naɖɩyɛ.

Thomas Hardy signature

Ɖooo kiɖe tɛɛ lɛ, ɛmaɣmaɣ ɛtɔŋgaɣ ɛ-tɩ se keɣsi mabʊ nɛ si-lubu kɛŋna ɛ-tʊmɩyɛ siŋŋŋ ɛlɛ paa ɛmaɣ takayɩsɩ kɔyɔ pɩɩkɛ se ehiɣu efemiye tɔɔnaɣ. Thomas Hardy caa pɛɛ luɖu nɛ e-ɖoo ñalabɩna sukuli pazɩ nɛ ɛsɩŋna-ɩ pʊcɔ powona-ɩ sukuli pɩnzɩ litoozo taa. Pɩnzɩ 16 taa kɛ ɛlɩ sukuli nɛ ɛpaɣzɩ tʊmɩyɛ kpɛlɛkʊ kɛ John Hicks cɔlɔ. Pʊwayɩ kɛ ɛɖaɣna pɩsɩɣ King's College kɛ Lɔndrɩ tɛtʊ taa sukuli taa nɛpeeɖe paha-ɩ samtʊ nima naayɛ.