Thérèse Lisieux tʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Therese Lisieux

Palʊla Thérèse de Lisieux kɛ Fransɩ ɛjaɖɛ taa egeetiye nɖi payaɣ-ɖɩ se Orini yɔ ɖɩ-taa kɛ kɔlaɣ fenaɣ naalɛ pɩnaɣ 1873 nɛ ɛsɩ ɛjaɖɛ nɖi ɖi-taa kɛ Lisieux salaŋ fenaɣ 30 pɩnaɣ 1897. Ɛkɛna cɔjɔkɛkpɛyaɣ nakayɩ kɛ Karmɛlɩ pɩlɩʊ taa. Payaɣ-ɩ nɛ hɩla ndɩ ndɩ: Marie-Françoise Thérèse Martin (ɛ-ɖɩɣa hɩɖɛ kɛlɛ), sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus yaa Sainte-Face, sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus yaa Thérèse cikpelu.

St Thérèse de Lisieux (19705630879)

Palʊla Marie-Françoise-Thérèse Martin nɛ pɩla kɩyakɩŋ naalɛ lɛ, pacaŋ pɔsɔ-ɩ ɛsɔ-tɛ lɩm kɛ Ɛsɔ kpaaŋ ŋgʊ payaɣ-kʊ se Notre-Dame d'Alençon kpaaŋ taa. Ɛ-tɛ kpaŋkpamɩŋ kɔyɔ: Paul Boul nɛ ɛ-kɔ sɔsɔ Maria; patɩŋa paawɛna pɩnzɩ 13. Lakɩŋ fenaɣ taa, ɛlakaɣ fenasɩ naalɛ lɛ, ecoɖa sɩm nɛ ɛ-ñɩma kpaɣ-ɩ nɛ paɖʊzɩ halʊ nɔɔyʊ nesi tɛɛ nɛ ɛcɔŋna ɛ-yɔɔ. Ɛ-yɔɔ kɔma pɩcɛ nɛ pekpena-i ɛ-tɛ pɩnaɣ 1874 lɛ, ɛ-ñɩma taa la leleŋ pɩŋŋ. Ɛɛwɛ lɔŋ camɩyɛ ɛlɛ ɛwilaɣ yem yem.

Pɩɣa kɛnɛ kɛɛ mbʊ nɛ kana ka-ñama pɔɖɔŋ Ɛsɔ paɣtʊ yɔɔ wɩsɩ nɛ ɖoo. Ɛ-ñɩma sɔɔla ɛyaa tɩŋa pɩtakazɩ nɔɔyʊ. Thérèse paɣlɩʊ nɛ tisim kpaɣ ɖoŋ nɛ ɛñɩnɩɣ kpem se mbʊ ɛlakɩ yɔ pɩmʊna Yeesu. Efemiye naɖɩyɛ kpem lɛ, eheyi e-ɖoo se ɛsɩ mbʊ pʊ-yɔɔ yɔ ɛñɩnɩɣ se ewolo nɛ ɛhɛzɩ kopoyaɣ taa kɛ ɛsɔtaa. Mbʊ pʊ-yɔɔ yɔ, e-ɖoo kaawɛna hɩɖɛ kʊdɔŋ nɛ ɛkɩlɩɣ nɩʊ siziŋ. Ɛyaa sakɩyɛ kpaɣ Thérèse de Lisieux se ɛkɛna pa-mʊntʊsʊ nɛ pɔ-yɔɔ kandɩyʊ kɩpaɣlʊ cɔlɔ. Ɛpɩsa kiɖeɖeu yaa panaa se ɛkɛ kiɖeɖeu kɛ pɩnaɣ 1925 nɛ pakpaɣ-ɩ se ɛkɛna tiyu tɛ kiɖeɖeu ɛna Jeanne d'Arc.

Payaɣ Thérèse caa se Louis nɛ e-doo Louis Martin. E-ɖoo siba lɛ ɛɛwɛna pɩnzɩ naanza nɛ fenasɩ loɖo. Pɩɣa kɛnɛ kɔ-kɔɔnaa, Maria nɛ Paulina pɔɖɔkɩna-kɛ nɛ pakazɩ ɖama. Piteleɖi lɛ, pasʊʊ Karmɛlɩ de Lisieux nɛ peyele pɩɣa yeke. Mbʊ yebina nɛ pitɔzɩɣ-kɛ po-ɖoo sɩm wɩzasɩ. Kpaagba mbʊ lɛ, ɛ-sɔɔlɩm se ɛsʊʊ cɔjɔkɛkpɛyɩsɩ taa tɛzɩ kpaʊ ɖoŋ nɛ ɛɖɔ nɔmɔʊ kiɖeɖeu nakʊyʊ nɛ ewolo Room se ɛpɔzɩ nɔmɔʊ nɛ ɛsʊʊ Karmɛlɩ. Ɛzɩma ɛtaatalɩ se ɛsʊʊ peeɖe lɛ, Papa kizina-i. Ɛsʊwaɣ Karmɛlɩ lɛ, ɛɛwɛna pɩnsɩ 15. Pɩnzɩ nakʊ

Saint Peter Catholic Church (Millersburg, Ohio) - stained glass, St. Thérèse de Lisieux - detail

wayɩ lɛ, ɛsɩbɩna kpeziwɩlaɣ.