Teniisi

Pɩlɩɩna Wikipediya
Carolinewozniacki

Teniisi (yaa piyuu paalaɣ) kɛ aleɣya ŋgʋ kɩpɔzʋ kɩmabɩnaʋ yɔ. Kɩmabʋ pɔzʋ se kɩmaɖaa ɛwɛ hɔlʋʋ hɔlʋʋ yee pɛwɛ naalɛ yɔ (peeɖe lɛ payaɣ paleyaɣ ana se yem n̄ɩnaɣ) yaa ɛzɩ maɖaa ɛwɛ nanaaza yɔ pɛdɛyʋ ɖamaɣ hʋlɩŋ naalɛ kɛ naalɛ naalɛ nɛ pama (aleyaɣ ana payaɣ alɛ se nabʋlɛ n̄ɩnaɣ). Teniisi maɖaa wɛna kɩmabɩnaa mba yɔ, palʋ wɛ nɛ nimee kpaʋ yɔ nɛ tibu yɔ yem, nɛ pɩwɛ ɖoŋ ɛzɩ ɛyʋ sɔlʋʋ yɔ. Kɩmabɩnaʋ ŋgʋ, kɩwɔndʋ ndʋ palʋna yɔ tɩpɩzɩɣ tɩwɛ ndɩ ndɩ ɛlɛ, kɩwazɩɣ se pamabɩna paalɩ ketu ndʋ, kɩ-taa nɛ helim ɖo nɛ pataɣ kʋ tɔlɩm.

Nadal Australian Open 2009 5

Kɩ-leyaɣ tʋbʋ kɛlɛ size paalɩ ŋgʋ, lɛlʋ ɛ-mabɩ kʋ lɛ, lɛlʋ ɛtaapɩzɩ nɛ ekitina kʋ kadaɣ kamaɣ taa, pʋtɔbʋ se paalɩ ɛtaalɩna kadaɣ ŋga pamakɩ ka-taa yɔ nɛ ka-waɩ. Nɔɔyʋ ɛmabaɣ nɛ pɩtɛlɛdɩ kadaɣ piyuu kɔyɔ, elesaɣ; weyi ɛmabaɣ nɛ pɩtɔlɩ kadaɣ waɩ yaa ka-kamasɩ waɩ elesaɣ ɖɔɖɔ. Pɩpɔzʋ toɖiye kɛ mabɩtʋ ɖeɖe nɛ pɩcɔ payaŋ se waɖʋ. Kadaɣ kamasɩ nɛ paɣtʋ ndʋ tɩyɔ pɔɖɔŋ nɛ pɩcɔ pamakɩ teniisi aleyaɣ ana yɔ, wɛ ndɩ ndɩ kɛ alɩwatʋ ndʋ naalɛ makɩ yaa nanaaza makɩ lɛ yɔ.

Rainer Schuettler