Aleɣya

Pɩlɩɩna Wikipediya
Aller à la navigation Aller à la recherche

Aleɣya kɛna tʋmɩyɛ ɖɔɖɔ ɛzɩ tʋma lɛɛna ɖɔɖɔ yɔ. Papɩzɩɣ palɩzɩ ɖɩ-tɔbʋʋ size ɖɩkɛna tʋmɩyɛ nɖɩ ɖɩpɩzɩɣ ɖɩkɛ tomnaɣ taa nɖɛ yaa maɣzɩm taa nɖɛ yɔ. Pɩtɛ aleɣya ana, apɩzɩɣ aɖʋʋ taa leleŋ nɛ awɛna kɛzɛya kpem. Mbʋ ɖɔɖɔ aleɣaɣ ana, apɩzɩɣ ɖɔɖɔ aatɩɩ wazʋʋ nɛ aahaɣ kɛzɛyaɣ nakayɛ ɖɔɖɔ. Ɛlɛ, pʋwɛ size ɖɩtɩlɩ size, aleɣya haɣ taa leleŋ kɛnɛ.

Aleɣya anɛ, atɛkɛ tʋmɩyɛ nɖɩ ɖileɖu caŋ yɔ. Pɩtɛ alɩwaatʋ tɔɖɔɔ yaa eeleɖu. Aleɣya nayɛ labʋ kɛna kpekpeka hoɖe lesuu nɛ wondu kɩlabɩnatʋ lesuu. Palakɩ aleɣya kɔyɔ, pʋwɛna alaɖʋ size ɛɖʋ ɛ-n̄ʋʋ taa kpagbaɣ size, yee tomnaɣ taa n̄ɩna kɔyɔ, ɛkaa lesuu kpekpeka hoɖɛ ɖoŋ ɛlɛ yee pɩkɛ liidiye yaa wondu natʋyʋ ɖʋʋ kɔyɔ yɔɔ yɔ, ɖɩnɛ peeɖeɣ lɛ pɩ-tɛ wondu ndʋʋ ɛpɩzʋʋ elesi yaa ehiɣ.

Ɛlɛ pɩ-taa camɩyɛ kpayɩ size, aleɣya labʋ hɔɔlʋʋ taa mbɩ yɔɔ lɛ, lesuu ɖɔɔ siŋŋ. Pʋyɔɔ yɔɔ pɩtaala nɔyʋ size ɛɖʋʋ ɛ-n̄ʋʋ taa size ɛlakɩ aleɣya nɛ pʋlʋlɩ n̄ɩm sɔsɔm nabʋyʋ. Aleɣya tɛkɛ n̄ɩm kʋlʋlʋm nʋmɔʋ nakʋyʋ. Mba mba payɩ paɖʋʋ pa-n̄ʋnda size powoki aleɣya nayɛ ɖeɖe yaa palakɩ aleɣya nayɛ yɔ, patɩlɩ kpakpaɣ mbʋ size tomnaɣ leleŋ n̄ɩm papɩzɩɣ pehiu pa-leɣya ɖɩlaɖɛ taa peeɖe.

Taɣ leleŋ ɖeke koŋ kɛna kɛzɛyaɣ sɔsaɣ siŋŋ ŋga ɛyʋ, pɩzʋʋ ehiu ɛ-tɛ aleɣya ɖɩlaɖɛ taa yɔ. Paa aleɣya tʋ weyi lɛ, ɛ-taa liu kɛ n̄ɩm nabʋyʋ hiu kɛ ɛ-tɛ aleɣya wayɩ. Kɔyɔɔ nɛ, pɩtɛkɛ mbʋ, mbʋ yɔ aleɣya kazʋʋwa kɛlɛ taɣ leleŋ nɛ wonga n̄ɩnʋʋ. Pʋyɔɔ yɔɔ ɖajaa sɔsɔ weyi payaɣ size Huizinga, maɣza siŋŋ nɛ ɛtɩlɩ nsize, ɛyʋ wɛʋ kam yɔ, aleɣya wɛ sakɩyɛ ɛ-tʋma kɩlaba kpeekpe taa. Peeɖe aleɣya tɔbʋʋ lɩzʋʋ yeba nɛ pɩsɩ tɔm sɔsɔtʋ kpeɖem kɛ ɛyʋ yɔɔ tɩlɩtʋ maɣzɩm n̄ɩnɩyaa.

Pʋwɛna ɖʋ koŋ size ɖɩpɩzɩ ɖɩtɩlɩ size, paa aleɣya wena lɛ, awɛna a-tɛ paɣtʋ ndʋ papɩzɩ nɛ pɔɖɔ tʋyɔ yɔ. Paa aleɣya wena ɖɔɖɔ lɛ, awɛna hɩɖɛ. Ɖɩkpaɣ ɛzɩ, pombo mabʋ wɛ mbɩ yɔ, pɩkɛna aleɣya sɔsɔna wena kedeŋa kpeekpe sakɩyɛ sɔɔla siŋŋ yɔ. Seu yaa spɔɖɩ laba kɛna ɖɔɖɔ aleɣya. Haɖaʋ, nɛ tɔm maʋ nɛ santaɖaŋ ndɩ ndɩ labʋ kɛna ɖɔɖɔ aleɣya.