Tayi Kʋnʋŋ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Tayi kɛna Tayi kadayi pɩlʊʊ taa kʊnʊŋ nakʊyʊ ŋgʊ pɔyɔɔdʊ Tayilandi ɛjaɖɛ taa yɔ. Kʊnʊŋ pawɩlʊ sukulinaa taa nɛ pɔyɔɔdʊ komina tʊma taa. Tayilandi ɛjaɖɛ taa lɛ mba payaɣ-wɛ se Tayi Siyamua yɔ pɛwɛ ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-hɛkʊ taa nɛ pawɛ ɛzɩ ɛyaa miliyɔoɔnaa nɛɛlɛ nɛ nɛɛlɛ nɛ kakpanzɩ pɛ-hɛkʊ taa yɔ.

Mba wɛna kewiyaɣ yɔɔ nɛ mba kpaɣna pakʊnʊŋ nɛ paɖʊ se ŋgʊ pʊwɛ se pawɩlɩ sukulinaa taa nɛ pɔyɔɔdɩ komina taa nɛ pamaɣ-kʊ ɖɔɖɔ aseɣla tɔm heyu takayɩsɩ taa. Ɛjaɖɛ nɖɩ ɖɩ-taa lɛ pɔyɔɔdʊ kʊnʊmɩŋ lɛɛŋ ɖɔɖɔ nɛ ɩ-daa kɔyɔ: Isaŋ, Muwaŋ, Pak tayi. Ɛjaɖɩ nɖɩ ɖɩ tɛ wɩsɩ ɖɩ-lɩkyɛ nɛ hayʊ kiŋ kɛ pɔyɔɔdʊ-kʊ nɛ mba pɔyɔɔdʊ -kʊ pɛwɛ ɛyaa ɛzɩ miliyɔɔna 15 nɛ 20 pa-taapiyele nɛ muwaŋ lɛ Tayilandi nɛ hayʊ kɩŋ pɔyɔɔdʊ-kʊ nɛ hɔɔlʊ ŋgʊ kɩ-taa pʊŋ kɩlɩna wɛʊ.