Tɩ maɣmaɣ tɛ wezuu caɣʊʊ tɔm maʊʊ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Tɩ maɣmaɣ tɛ wezuu caɣʊʊ maʊʊ pɩkɛ matʊ tɔm nɛ niye lɔŋ labʊ tɛ tʊmɩyɛ. Tɔmɩŋ ɖɩlɩyɛ tɛ lɛ pɩkɛ pʊ-tɔbʊʊ matʊ (graphè,) pɩcɛlɩna ɛyʊ maɣmaɣ tɩ tɔm, pʊ-tɔbʊʊ se e-fezuu caɣʊʊ tɔm. Walaa taa lɛ tɔmʊʊ kɩ-taa peeɖe mbʊ pʊpɔzʊʊ se patɩlɩɣ pʊ-tʊ ɛnʊ ɛ-maɣmaɣ, pɩɩkɛʊ kɩdɩyʊ. Tɔmʊʊ ŋgʊ kɩlɩɣ yɔ piteleɖida, palɩzɩ-kʊ kpaɣ kpaɣɖʊ 19 wɛɛ taa.

Tɔmpiye tɩ maɣmaɣ tɔm matʊ lɩ wayi nɛ wayi nɛ tɩtaɖɩzɩ tɔmɩŋ lɛɛŋ weyi ɛɛwɛ pʊcɔ ŋgʊ lɩɩ yɔ nɛ pɩtaɖaŋ tʊtʊ se tɩwɛna wazaɣ paa kʊ nɛ yɔ kɩlɩna yɔ. Yiduu natʊyʊ wɛɛ alɩwaatʊ ndʊ tɔmpiye ɖɩ nɛ yɔ ɖɩñɔɔ yɔ, nɛ woɖe yɔɔ woɖe yɔɔ lɛ, ndɔnjɔɔlɩyɛ sakɩyɛ la, kizitu sakɩyɛ lɩɩ nɛ pʊtʊʊ ndɩ ndɩ wɛɛ pɩlɩna ɖɩ-yɔɔ. Pʊwɛɛ ɛzɩ kajalaɣ lɛ Caama ɛjaɖɛ taa pɩlɛna kpaɣ kpaɣɖʊ 18 tɛmtʊ wɛɛ taa. Selbst-biographie, kɛlɛ paɖʊʊ cɛŋa titiɖe hɛkʊ taa, pʊwayɩ ɖɔɖɔ lɛ panɩɣ ɖɩtaŋ Ɛnglɩsɩ ɛjaɖɛ taa pɩnaɣ 1797 mbʊ se Self-biography.

Paa pɩɩkɛ ɛzɩma yɔ ɛzɩ palɩzɩ tɔmʊʊ ŋgʊ kʊ-tɔbʊʊ nɛ ɖɩnɩɣ se pɩkɛ tɩ maɣmaɣ fezuu caɣʊʊ tɔm maʊʊ nɛ pɩkɛ ɖɔɖɔ wezuu tɔm kɩkɛdɩtʊ yɔ, matʊ tɔm kɩfatʊ natʊyʊ ndʊ ɛyʊ tisi tɩ-yɔɔ nɛ ɛlɩzɩɣna Jean-Jacques Rousseau kʊwɛkɩm tɔm heyitu yɔ kɛ kpaɣɖʊ 18 hɔɔlʊʊ naalɛ ŋgʊ taa nɛ ɛ-taa wɛɛ leleŋ nɛ caɣyɛ kɩzɩyɛ lɩmaɣzɩyɛ tɔm wɛɛ (Chateaubriand, George Sand, Musset) pɩkɔɔ pɩtalɩna sɔnɔ.