Tɩŋ hatʊ tomnaɣ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Tɩŋ hatʊ tomnaɣ wɛ tomnasɩ nzɩ sɩwɛ ɛzɩ sʊtʊ lɩm sɛmɩŋ yɔ nɛ yuulee sɛmɩŋ pɩ-hɛkʊ taa. Paa tomnasɩ lɛɛsɩ ɛlɛɣzɩɣ hɩla yee pesida tomnasɩ lɛɛsɩ sɛsmɩŋ sɩ-taa kɔ yɔ, ɛzɩ sɛmɩŋ tomnaɣ pɩsɩɣ caʊʊ yaa hʊlʊʊ tɩyɛ yɔ, tɩŋ hatʊ tomnaɣ ɛɛlɛɣzɩ hɩdɛ paa pesida tɔlɩm nabʊyʊ ɛ-taa kɔyɔ.

Tɩŋ hatʊ tomnaɣ wɛ tomnasɩ sɛmɩŋ kɩkpɛdɩɣ lʊbɛ ŋgʊ payaɣ se kaayʊ yɔ kɩ-taa. Ɛsɛkuliye sɔnzɩ nasɩyɛ taa lɛ, tɩŋ hatʊ tomnaɣ sɛmɩŋ kɛna-wɛ laŋhʊlɩmɩyɛ sɛmɩŋ nɛ sɛmɩŋ ɛnʊ ɛwɛ pɛ-tɛ kɩɖaŋ kɛtɛɛkasɩ yɔɔ. Tɩŋ pe nayɛ pʊʊ lɛ, ɛwɛʊ ɛzɩ tɩŋ hatʊ tomnaɣ sɛmɩŋ yɔ.