Aller au contenu

Tɛtʋ n̄amsʋʋ

Pɩlɩɩna Wikipediya
Quake epicenters 1963-98

Tɛtʊ ñamsʊʊ kɛna lakasɩ nzɩ sɩlakɩ nɛ pɩlɣna ɖooo tɛtɛɛ ɛzɩma pɩfɛyɩ ɖiyu ɖiyu yɔ. Tɛtʊ ñamsʊʊ mbʊ pɩlɩɣna nabʊyʊ taa tɛtʊ hɛkʊ yee hɛŋga nakɛyɩ ɛɛwɛɛ kɔyɔ. Tɛtʊ ñamsʊʊ mbʊ pɩlɣna pʊŋ weyi ɛtɔʊ miŋ yɔ ɛ-taa yɔ pɩtɔɖɔɔ.

Tɛtʋ ñamsʋʋ, Chuetsu tetʋ taa: Yamabe kɔndɔlɩkʋ

Ɖenɖe kaaŋ yaɣ ɖooo tɛtɛɛ nɛ pʊcɔ nɛ ɛlɩɣna awayɩ yɔ payaɣ peeɖe se mɩzaɣ nɛ pɩlɩɣna awayɩ nɛ pɩmizɩ lɛ, payaɣ ɖɩnɛ se tɛtʊ ñamsʊʊ hoɖe taa. Tɛtʊ ñamsʊʊ mbʊ pɩlɩɣna kaaŋ weyi ɛyaɣna ɖoŋ yɔ ɛyɔɔ nɛ pɩɩlakɩ mbʊ lɛ pɩnɩɣ poliŋ kamaɣ fɛyɩ nɛ pɩkɔŋna kɛkpɛtɛsaɣ nɛ sɩm ɖɔɖɔ.

Sukuli nakʋyʋ, El Salvador tɛtʋ taa

Pɩnaɣ taa tɛtʊ ñamsʊʊ wɛʊ pɩɖɛɛ ɛzɩ kutokiŋ mɩnʊʊ yɔ ɛlɛ sakɩyɛ wɛɛ nɛ ɛyaa ɛnɩɣna nɛ pa-naŋgbaŋ nɛ nabʊyʊ taa lɛ tɛtɛ kpɩna ɖeke nɩɣna. Tɛtʊ ñamsʊʊ tɛ ñɩnʊʊ tʊmɩyɛ payaɣ se tɛtʊ ñamsʊʊ ñɩnɩɣ tʊmɩyɛ nɛ mba paba palakɩ tʊmɩyɛ ndɩ yɔ mba yɔ tɛtʊ ñamsɩyaa ñɩnɩyaa.

Ñɩɣyʊ ŋgʊ pamaɣzʊna tɛtʊ ñamsʊʊ ɖoŋ yɔ, ŋgʊ payaɣ se tɛtʊ ñɩɣsʊʊ maɣzʊʊ ñɩɣyʊʊ nɛ ñɩɣyʊ ŋgʊ kɩwɩlɩɣ ɛzɩ tɛtʊ hola ñamsaa nɛ pɩtalɩ yɔ nɛ ɖenɖe pɩsɩnaa yɔ. Tʊmɩyɛ ɖɩnɛ pɩlakʊɣ pɩtɩŋga payɩ mbʊ yɔ, tɛtʊ ñamsʊʊ tiisaŋ taa kɛ palakɩ-ɖɩ: mba peweliɣ yɔ pɛwɛɛ, mba paɖʊʊ-tʊ ñɩɣtʊ yɔɔ ɖɔɖɔ yɔ paba ɖɔɖɔ wɛɣ, mba pamaɣzʊ-tʊ nɛ paɖʊ-tʊ akɔŋta taa yɔ nɛ pɩtasɩna ñɩɣyʊʊ ŋgʊ payaɣ se GPS yɔ. Ñɩɣyʊʊ kʊnɛ kɩcɛlɩɣ ɖenɖe pɩpaazɩna ñamsʊʊ yɔ nɛ alɩwaatʊ ndʊ pɩpaazɩna ñamsʊʊ yɔ.