Miŋ

Pɩlɩɩna Wikipediya

Miŋ kɛ wazaɣ pʊyʊ siŋŋ. Ɛwazɩ pɩdɩɩfɛyɛ. Miŋ patɩzɩɣna tɔɔnasɩ tɩŋa. Ɛlɛ, ɛkɛ sɩm ɖɔɖɔ. Ɛpɩzɩɣ eyele nɛ kedeŋa kpeekpe wɛɛkɩ. Miŋ haɣ ñalɩmɩyɛ, wɩsɩ ha ñalɩmɩyɛ, fenaɣ ha ñalɩmɩyɛ, tɩnzɩ ha ɖɔɖɔ ñalɩmɩyɛ. Ɛlɛ, mbʊ pɩhaɣ yaa pɩkɔŋna ñalɩmɩyɛ kedeŋa yɔɔ cɩnɛ mbʊ yɔ pɩ-taa payɩ lɛ, miŋ kɩlɩna ɖoŋ. Pʊcɔ nɛ Ɛsɔ wɩlɩɣ ɛyʊ lɛɣtʊ ndʊ ɛkpaɣna nɛ ɛlɩzɩ miŋ yɔɔ lɛ, ɖɔ-cɔzɔnaa tatɩzɩɣ tɔɔnasɩ. Pɔtɔkaɣ tɩŋ pe nɛ hayɩm taa tɔɔnasɩ kɩtatɩzʊʊ. Halɩ pɔtɔkaɣ nandʊ maɣmaɣ kɩtatɩzʊʊ. Pʊwayɩ lɛ, Ɛsɔ ha ɛyʊ lɛɣtʊ natʊyʊ nɛ elu miŋ.

Ɖɔ-cɔzɔnaa cɔnaa se pɛkɛtɩɣ pɩjakpalɩma naalɛ nɛ ɖama lɛ, mamatʊsɩ lɩɣ yʊbʊlɛɛ. Pʊ-yɔɔ patɩŋnaa nɛ pala lɩmaɣzɛ se yee pasɩ kpootu nɛ pɛkɛtɩ pɩjakpalɩma nɛ ɖama nɛ mamatʊsɩ nzɩ sɩlɩɣ yɔ, sɩtɔlɩ kpootu ndʊ tɩ-yɔɔ yɔ, kpootu mʊʊ. Nabʊyʊ taa kɔyɔ, pakpakɩɣ pɩjakpalɩmɩyɛ nɛ pɛkɛtɩna nɛ hakuu ñɩɣyʊʊ yɔɔ nɛ mamatʊsɩ lɩɩ nɛ pʊtɔlɩ kpootu yɔɔ nɛ tʊtʊ mʊ miŋ. Pʊ-tɔbʊʊ se soŋaɣ sɔsaɣ nakɛyɛ yekina nɛ miŋ mʊʊ. Soŋaɣ ŋga ka-taa wɛ hakuu.